Jak začít s podnikáním?

Praha - Zahájit podnikání po formální stránce znamenalo vždy koloběh návštěv úřadů a vyplňování většího množství formulářů. Již určitý čas je situace jiná a hlavně v mnohém jednoduší. Jak má tedy začínající podnikatel postupovat? Cesta začínajícího podnikatele by měla začít na živnostenském úřadě. Zde jsou pro podnikatele (fyzické i právnické osoby) zřízena centrální registrační místa. Vstupem do podnikání za jeden správní poplatek 1 000 korun (za všechny živnosti, dříve za každou živnost) je Jednotný registrační formulář.

Jednotný registrační formulář si podnikatel může stáhnout z internetu, vyplnit sám a na centrálním registračním místě odevzdat, nebo ho vyplní přímo na registračním místě s příslušným pracovníkem živnostenského úřadu. Jednotný formulář nahrazuje všechny předchozí formuláře a umožňuje registrace na živnostenském úřadu (například ohlášení živnosti, žádost o koncesi, přerušení nebo zrušení živnosti), na finančním úřadu (registrace k daním), na správě sociálního zabezpečení (oznámení o zahájení činnosti, přihláška k pojištění), na zdravotní pojišťovně (oznámení o zahájení příp. ukončení podnikání), na úřadu práce (např. nahlášení pracovního místa). Do 5 dnů dostane podnikatel výpis ze živnostenského rejstříku. Živnostenský list již podnikatel nedostane, stávající jsou ovšem platné i nadále.

Živnostenský list ale ne vždy potřebujeme. V některých odvětvích můžeme podnikat i bez něho, jsou to zejména tyto:

 • Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
 • Činnost autorů
 • Nezávislá povolání (spisovatel, hudebník, herec apod.)
 • Činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je třeba státní zkouška (advokát, lékař, makléř, tlumočník, daňový poradce apod.)

Zákonné požadavky pro zahájení podnikání

U činností, k jejichž výkonu potřebujeme živnostenské oprávnění, ovšem musíme splnit hned několik zákonných požadavků. Pro vstup do podnikaní je třeba splnit především všeobecné podmínky:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost (nově stanovena)

Bezúhonný není ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin na dobu minimálně jednoho roku nebo tento čin spáchal v souvislosti s podnikáním.

K těmto základním podmínkám se v závislosti na druhu živnosti, kterou chceme vykonávat, přidávají ještě další.

Živnosti ohlašovací

 1. Řemeslné (zednictví, truhlářství, podlahářství, zámečnictví apod.) - jejich seznam je obsažen v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Podmínkou provozování je prokázání odborné způsobilosti. Při odborné způsobilosti již nebude (ve většině případů) nutná praxe v oboru .
 2. Vázané - jejich seznam a požadovaná odborná způsobilost (vzdělání a praxe) je obsažena v příloze č. 2 zákona.
 3. Živnost volná  je jen jedna s předmětem podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. V rámci této živnosti je uvedeno 80 oborů činností, pro jejichž provozování postačuje splnění všeobecných podmínek.Dá se očekávat, že většina podnikatelů si vystačí právě s touto poslední živností, případně s živností řemeslnou.

Živnosti koncesované

Do této kategorie spadají živnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona včetně požadované odborné a jiné zvláštní způsobilosti (cestovní kancelář, ostraha osob a majetku, pohřebnictví, nákladní nebo osobní doprava apod.).

Povinnosti podnikatele ve vztahu k finančnímu úřadu

Každý podnikatel musí jednou za rok podat daňové přiznání k dani z příjmu a vyměřenou daň zaplatit. Odevzdat daňové přiznání je třeba vždy do 31. března. Daní se příjmy za předchozí rok, tj. do 31. března 2010 podáváme daňové přiznání za rok 2009. Dále připadá v úvahu placení daně z přidané hodnoty (většinou čtvrtletně), placení silniční daně (zálohově čtvrtletně) a odvádění záloh na daň z příjmů zaměstnanců.

Povinnosti podnikatele ve vztahu ke správě sociálního pojištění

Pokud je podnikání hlavní činností, je podnikatel povinen platit měsíčně zálohy v určené minimální výši. Číslo účtu i variabilní symbol každému podnikateli sdělí sociální pojišťovna. Zúčtování záloh spolu s výpočtem záloh na další rok se provede v Přehledu příjmů. Přehled musí podnikatel odevzdat do měsíce po podání daňového přiznání.

Pokud je podnikání vedlejší činností (například podnikatel je zároveň student nebo podnikání vykonává při zaměstnání) zálohy podnikatel platit nemusíte. Platbu pojištění za uplynulý rok provede na základě Přehledu příjmů.

Povinnosti podnikatele ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

Vůči zdravotní pojišťovně jsou povinnosti podnikatele podobné jako v případě sociálního pojištění. Hlavní rozdíl je v tom, že při podnikání jako vedlejší činnosti v případě zisku na základě Přehledu příjmů zaplatí podnikatel pojistné vždy i z minimálního zisku. 

Účetnictví a daňová evidence

Jako fyzická osoba podnikatel povede pravděpodobně daňovou evidenci. Jejím smyslem je především evidence příjmů a výdajů za účelem zjištění základu daně za uplynulý rok. Výdaje se vykazují ve skutečné výši nebo paušálně procentem z příjmů. Pro rok 2010 platí tyto paušály:

 • Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství - 80 procent
 • Řemeslné živnosti - 80 procent
 • Ostatní živnosti - 60 procent
 • Ostatní druhy podnikání – 40 procent
 • Příjmy z nájemného – 30 procent
Sbírky zákonů
Sbírky zákonů
Více fotek
 • Sbírky zákonů autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/133/13220.jpg
 • Úřednice finančního úřadu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/744/74341.jpg
 • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1103/110237.jpg