ANO k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělávání a věda jsou naše budoucnost. Investice do vzdělávání, mládeže i výzkumu budou pokračovat rychlým tempem.

Budeme pokračovat v navyšování platů ve školství na všech stupních, a to jak u pedagogických, tak nepedagogických pracovníků našich škol.

Zkvalitníme přípravu budoucích pedagogů na středních, vyšších odborných i vysokých školách, do praktické výuky více zapojíme zaměstnavatele.

Podpoříme předškolní vzdělávání – vybudujeme dostatečnou kapacitu a zvýšíme účast v tomto typu vzdělávání pro děti od 3 let věku.

Zajistíme užší propojení průmyslu a odborného vzdělávání maximálním využíváním prvků duálního vzdělávání.

Zvýšíme bezpečnost škol. Zajistíme investice do zabezpečení budov, speciálních zámků, kamer a dalších opatření, které ochrání děti před vnější hrozbou.

Vytvoříme takový systém podpory, aby výdaje na vědu dosáhly 2,5 % HDP v roce 2025.

Zvýšíme podíl výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Budeme pokračovat v naplňování Inovační strategie 2030 s cílem dostat se do roku 2030 mezi TOP 20 světových a TOP 8 EU zemí v rámci Global Innovation Index.

Budeme klást důraz na přímé financování sportovních klubů.

Budeme pokračovat v podpoře investic v rámci programu KABINA.