KČ k tématu Spravedlnost a stav justice

Bez demokratické, vyvážené a všemi respektované dělby moci, v níž je fungující justice důležitou součástí, nelze spravedlnosti ani dosáhnout, ani ji udržet.

Spravedlnost není možná bez řádného fungování justice, která je pro existenci svobodné a demokratické společnosti základní podmínkou. Justice má v celém systému dělby moci nezastupitelnou úlohu – je poslední zárukou ochrany práv a svobod a současně i pojistkou pro fungování právního státu jako celku. V souvislosti s nemocí covid-19 se prokázal význam justice, která navzdory dílčím excesům obstála a dokázala plnit úlohu strážce práva a zákonnosti. Soudnictví správní zrušilo řadu nezákonných pandemických nařízení. Je dobrou vizitkou právního státu, že moc výkonná nakonec tato rozhodnutí akceptovala a pokusila se o nápravu. Velká zátěž očekává i Ústavní soud a stejně tak i obecné soudy při rozhodování o množství individuálních případů z civilní i z trestní oblasti.
Jakkoli podstatná část justice plní dobře svou úlohu, vyskytují se stále případy, kdy justice selhává a bezdůvodně ničí lidské životy (korupční jednání, nadržování, případně vynucování verdiktu odvolacími soudy). Po obnově monarchie budou soudci skládat osobní přísahu věrnosti panovníkovi a jejich lapsy bude vyšetřovat Královská vyšetřovací služba. Do té doby je aspoň nutno posílit dohled nad svévolí odvolacích senátů.