ANS k tématu Spravedlnost a stav justice

Právní řád je nepřehledný, nesrozumitelný a prakticky vylučuje zásadu, že neznalost zákona neomlouvá. Neorientují se v něm už ani samotní soudci a právníci.

Justice v ČR neplní roli ochránce práva. Celý právní řád je nepřehledný a neurčitý (množství právních předpisů a jejich ustavičné novely, které prakticky znemožňují orientaci v nich a brání srozumitelnosti).
Jde například o procesní předpisy (občanský soudní řád byl novelizován více jak 100x, trestní řád téměř také), které upravují postup soudu a dalších orgánů. Nedodržení těchto předpisů a postupů často vede ke zrušení rozhodnutí z ryze formálních důvodů. Zásadním problémem při výkladu právních předpisů je skutečnost, že ustanovení se objevují v různých zákonech v jiné podobě a vzájemně se i vylučují.
Práce justice se vůbec nemonitoruje zpětně. Je minimální odpovědnost za hrubá porušení, kterých se prokazatelně soudci dopustili. A za hrubá porušení mají v praxi nulovou odpovědnost i státní zástupci. Mají plnit dohled nad přípravným řízením, avšak často se dopouštějí chybného jednání. Buď dohlížejí na práci vyšetřovatele nedostatečně a formálně zamítají všechny stížnosti, aniž by přemýšleli, zda je skutečně obvinění v souladu se zdravým rozumem, nebo se v exponovaných případech ubírají k přímému provádění úkonů a tím se jejich úloha dozoru nad vyšetřováním logicky popírá.