Brexit na dohled. Co čekat, pokud na ostrovech podnikáte, studujete nebo jedete na výlet?

Po mnoha odkladech je brexit tady. Spojené království po 47 letech opoustí s koncem ledna Evropskou unii, se kterou stihlo srůst na mnoha úrovních. Zpřetrhání vzájemných pojítek nějakým způsobem dopadne na všechny, kteří se zapojili do života ostrovního království a kontinentu. Přinášíme praktického průvodce v podobě otázek a odpovědí.

Demonstrantky proti brexitu
Zdroj: Reuters Autor: Henry Nicholls

Budou čeští občané žijící a pracující v Británii moci zůstat?

Ano. Stačí požádat o status usedlíka (settled status) nebo předběžný status usedlíka v případě pobytu kratšího pěti let (pre-settled status). Díky němu budou zachována všechna práva. Je možné tak učinit do 30. června 2021. Bezplatnou registraci spravuje britské ministerstvo vnitra, informace o potřebných dokumentech jsou zde.

Registrovat se mohou i lidé, kteří se narodili v Británii, ale nejsou britskými občany; držitelé potvrzení o trvalém pobytu, které pozbyde platnosti 31. prosince 2020; příbuzní britských občanů.

Nemusí se naopak registrovat držitelé irského občanství. Nutné to není ani pro lidi s neomezeným povolením ke vstupu (indefinite leave to enter), nebo pobytu (indefinite leave to remain). Ti však registrací získají širší práva, pokud budou hodně času trávit mimo Británii. Registrovat se nemusí ani lidé, kteří v Británii pracují, ale nežijí.

Pro držitele britského občanství registrace není možná.

Bude možné přistěhovat se po brexitu?

Během přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, budou moci občané EU a jejich rodinní příslušníci do Británie přijet, žít tam, pracovat či studovat jako dosud.

Budou-li tam nově příchozí občané EU chtít zůstat i v roce 2021 déle než tři měsíce, budou muset žádat o evropský přechodný pobyt (European Temporary Leave to Remain). O toto povolení budou moci požádat i jejich doprovázející rodinní příslušníci ze zemí mimo EU. Úspěšný žadatel následně obdrží povolení k pobytu platné na 36 měsíců, které mu umožní v zemi pobývat, pracovat či studovat.

Kdo bude chtít zůstat déle, bude následně muset znovu zažádat o další povolení k pobytu podle nových imigračních pravidel, která by měla být zavedena od roku 2021. Žádost bude posouzena podle podmínek platných v době jejího podání.

Jak se změní pravidla pro turisty?

Cestovat do Británie na platný občanský průkaz bude možné i v průběhu roku 2020. Občané EU budou moci přijet na krátkodobý pobyt, který nesmí překročit dobu tří měsíců. Na krátkodobé pobyty nebude nutné vyřizovat žádná povolení, tedy ani víza.

Jak mohou britští občané v Česku zajistit nadále svá práva?

Česká vláda doporučuje všem Britům žijícím v Česku, aby požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se vydává bezplatně a žádost je možné podat na kterémkoli pracovišti ministerstva vnitra.

Občan Spojeného království, který nebude po konci přechodného období disponovat žádným vydaným pobytovým oprávněním, bude muset prokázat, že se na něho vztahují pravidla obsažená ve výstupové dohodě, jiným, a to výrazně složitějším způsobem.

Jak brexit dopadne na podnikatele?

Připravit se musí ti, jejichž firma prodává zboží nebo poskytuje služby do Spojeného království, nebo nakupuje zboží nebo služby ze Spojeného království, nebo přepravuje zboží přes Spojené království.

Během přechodného období, které je v současnosti stanoveno do konce roku 2020, se na Spojené království bude pohlížet, jako kdyby bylo i nadále členem EU. Bude se na něj vztahovat unijní právo v plném rozsahu, a to včetně nově přijatých pravidel a jurisdikce Soudního dvora EU.

Po celou dobu přechodného období zůstane součástí vnitřního trhu a celní unie. V roce 2020 se tedy oproti současnému stavu nic nezmění.

Co mohou podnikatelé čekat po přechodném období?

Již dnes je zřejmé, že zboží dovážené na celní území EU ze Spojeného království nebo vyvážené v opačném směru bude podléhat takzvanému celnímu dohledu a může být podrobeno celním kontrolám.

V praxi to znamená zavedení celních formalit, a to včetně povinnosti předložit celní prohlášení zpravidla jak na přepravu, tak na konkrétní další formy předpokládaného nakládání se zbožím. Dále budou celní orgány moci vyžadovat zajištění celního dluhu s ohledem na podmínky konkrétního celního režimu.

Rovněž bude uplatněno clo na zboží, které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království podle společného celního sazebníku EU. Je nutné počítat také se změnou správy daně z přidané hodnoty a spotřební daně a rovněž i se zákazy nebo omezeními pro vybrané druhy zboží, zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo kulturního bohatství, a s tím spojenými administrativními povinnostmi, například v podobě licencí k obchodu s tímto zbožím.

Konkrétní podoba všech těchto opatření bude předmětem jednání o dohodě o obchodních vztazích mezi Británií a EU. Zatím tedy není jasné, jak náročný bude přechod na nový režim po přechodném období.

Bude pokračovat program studentských výměn Erasmus?

Britská vláda se zavázala, že udělá vše pro setrvání v programu Erasmus. V něm jsou i nyní zapojené země, které nejsou členy EU (Norsko, Švýcarsko, Island, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko). Pravidla pro účastníky programu z těchto zemí fungují naprosto stejně jako u členských zemí.

Toto je model, kterého by chtěla po roce 2020 dosáhnout i národní agentura Erasmus ve Velké Británii. Vše je ale otázkou vyjednávání britské vlády a EU.

V tuto chvíli se postupuje stále stejně a nic se nemění. Stipendia budou českým studentům dále hrazena z Erasmus zdrojů jako doposud. Nepředpokládá se, že by se na tom do konce současného programového období (konce roku 2020) cokoliv měnilo.