SENIOŘI k tématu Zemědělství a životní prostředí

Maximálně možná soběstačnost ve výrobě kvalitních potravin zlepší kvalitu žití i strategickou bezpečnost naší republiky. Dosažení co největší recyklovatelnosti.

Ochranu životního prostředí, udržitelné zemědělství a zachování pestré krajiny pro budoucí generace chceme posunout na přední místa v zájmu naší společnosti. V otázce zemědělství budeme usilovat o postupný návrat k dosažení soběstačnosti ve výrobě potravin. Chceme omezit až zastavit zábory zemědělské půdy na výstavby různých velkoplošných budov (tj. sklady, haly), na tuto činnost použít nevyužívanou nezemědělskou půdu. Chceme podporovat vznik remízků, mezí a ochranných pásem kolem obhospodařované půdy pro ochranu živočichů a hmyzu. Chceme podporovat pěstební postupy a pěstování rostlin, které zabraňují erozi půdy a zastavit podporu pěstování řepky na biopalivo. Budeme prosazovat vyšší dotace pro skutečné biohospodářství, tzn. používání statkových hnojiv místo průmyslových, přirozenou ochranu pěstebními a chovatelskými postupy místo používání pesticidů a herbicidů. Také chceme podporovat rozvoj ovocnářství a včelařství. V lesnictví budeme podporovat vznik více druhových porostů. V oblasti ochrany životního prostředí budeme jako hlavní body prosazovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jadernou energii, posouzení vývoje vodíkových motorů a maximální recyklaci všech druhů surovin.