KČ k tématu Zemědělství a životní prostředí

Krajině je nutno vrátit biodiversitu a napravit vodní režim. Bude třeba upravit zemědělské dotace ve prospěch krajinné rozmanitosti a omezit vliv agrobaronů.

Nejnaléhavějšími úkoly dneška je zastavit pokles biodiversity a napravit vodní režim v krajině.
K tomu je nutno omezit výměru monokultur a zvýšit rozmanitost krajiny a množství krajinotvorných prvků. Upravíme zemědělské dotace, aby podpora na hektar byla omezena celkovou rozlohou žadatele a aby byla podpořena možnost ponechat část výměry divokým druhům.
Zásadní význam mají lesy – státní lesy nemají být lesy hospodářské, ale lesy ochranné a zvláštního určení. Hospodaření nebude sledovat zisk, leč dosažení přirozené druhové a věkové skladby.
Předchozí suché roky ukázaly, že s vodou v krajině je nutno hospodařit zodpovědně a racionálně. Vodní režim v krajině není v dobrém stavu – po období snahy o nápravu v 90. letech je opět obětován ve prospěch optimalizace zemědělského velkopodnikání. Pro nápravu bude nutno podporovat a realizovat přírodě blízká řešení a návrat remízků, tůní, mokřad a dalších prvků, které obohacují biodiverzitu a zvyšují schopnost krajiny udržet vodu. Bude potřeba posílit krajinotvorné dotační programy, motivující vlastníky pozemků k zavádění potřebných opatření. Teprve tam, kde krajinotvorné úpravy nebudou dostačovat, budou na místě technická vodohospodářská řešení.