KČ k tématu Zdravotnictví

Chceme posilovat systém primární péče, zvýšit odměny ve zdravotnictví a nároky na trvalé vzdělávání. Omezíme plýtvání vyšší účastí pacienta na kontrole výdajů.

Systém zdravotnictví prokázal v pandemické krizi svou robustnost, zvýraznil však také nutné úpravy. Je nutno nadále posilovat soustavu primární péče a stabilizovat síť nemocnic s odstupňovanou specializací – specializovaná nákladná léčba na úrovni krajů, všeobecná kvalifikovaná léčba na úrovni okresů, následná péče v ostatních zařízeních.
Pro udržení kvality péče je nutno stabilizovat personál zvýšením mezd, aby nebylo nutné dosahovat vyšších výdělků masivními přesčasy. Souběžně bude namístě zvýšit požadavky na postgraduální vzdělávání.
S rozvojem medicíny budou stoupat náklady léčby. Současný systém nebrání zbytečným výdajům, ani nevede k zefektivnění výdajů. Bude nezbytné zavést prvky, které posílí účast pacientů na kontrole výdajů – prvním krokem bude zavedení úhrady pacientem, jemuž budou výdaje následně uhrazeny pojišťovnou. Cílovým stavem bude přeměna současné zdravotní daně ve skutečné pojištění, regulované tak, aby nebyli znevýhodněni klienti s nezaviněnými chorobami nebo poruchami. Zavedení samoregulačních prvků povede ke spoluúčasti pacientů při krytí nákladů banálních onemocnění, ve prospěch z pojištění plně hrazené nejlepší dostupné péče u onemocnění závažných.