ANS k tématu Zdravotnictví

Zdraví národa je veřejný statek. Zdravotnictví nesmí působit na základě tržních principů. Je nezbytné zajistit dostupnost kvalitní zdravotní péče všem občanů.

Zdraví je jedním z nejcennějších lidských statků, a i když je nehmotného charakteru, tak má nevyčíslitelnou hodnotu. Stávající zdravotní systém je postaven na lži, kdy se sice tvrdí, že je veškerá péče bezplatná, avšak existují regulace na vztahu mezi zdravotní pojišťovnou a nemocnicemi nebo ordinacemi, které přenášejí riziko nákladu na nemocnice a na pacienty.
Právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění je jedním z práv občanů zakotvených přímo v Listině základních práv a svobod, která tvoří součást našeho ústavního pořádku. To, že je v ČR zdravotní péče poskytována bezplatně, znamená, že je poskytována bez přímé úhrady, nikoliv však, že je bezplatná! Zdrojem financování systému veřejného zdravotního pojištění, z něhož je většina zdravotní péče hrazena, jsou zákonem předepsané úhrady pojistného, které mají de facto charakter daně z příjmů.
Je nezbytné zachovat systém veřejného zdravotního pojištění a obnovit systém neziskových zdravotnických zařízení. Je nutné sjednotit zákony o pojišťovnách a vytvořit pouze jedinou zdravotní pojišťovnu. Další plánované privatizace zdravotnických zařízení jsou nepřípustné.