Levice k tématu Průmysl a obchod

Chceme využít postavení našeho průmyslu k emancipovanému zapojení do mezinárodní dělby práce. Nechceme, aby obchod byl cestou, kterou od nás odtéká bohatství.

Průmysl a obchod hrají ve struktuře otevřené české ekonomiky významnou roli a jejich chod má vliv na celou společnost. Průmysl vytváří tlak na vzdělanost a efektivní fungování státu.

Průmysl zaměstnává značnou část našich lidí. Jeho poměrně vyspělá výrobní a vývojová základna představuje ve světle rozvojových trendů šanci pro budoucnost.

Zároveň v sobě skrývá potenciální nebezpečí. Vzhledem k nízkému podílu finálních výrobků je silně závislý na globální konjunktuře a rozhodnutích nadnárodních společností. Jeho aktivity rovněž představují zátěž pro životní prostředí. Vysoký podíl zahraničního kapitálu vede také k tomu, že značná část finančních efektů odchází mimo Českou republiku.

Chceme, aby čistě ekonomická výkonnost průmyslu nebyla jediným kritériem, podle kterého je hodnocen.

Chceme, aby průmyslová politika státu byla podřízena zájmům celé společnosti, a nikoliv pouze podnikatelům.

Chceme, aby se zvýšil podíl finálních výrobků v průmyslové produkci.

Chceme, aby se průmysl orientoval na dlouhodobé trendy v oblasti životního prostředí.

Nechceme, aby se obchod stal zdrojem dalšího odtékání peněz z ČR a ubíral se nadále cestou koncentrace a tvorby velkých hospodářských konglomerátů.