V Česku žije 24 tisíc bezdomovců. Nejvíce v Moravskoslezském kraji a v Praze

V Česku žilo na jaře letošního roku 23 830 bezdomovců, z toho více než dva a půl tisíce dětí. Nejvíce lidí bez domova je v Moravskoslezském kraji a v Praze, naopak nejméně v Libereckém a Jihočeském kraji. Zhruba polovina bezdomovců žije venku nebo využívá přechodné noclehárny pro lidi bez přístřeší. Podle ministerstva práce a sociálních věcí převažují mezi bezdomovci muži. 

Sčítání lidí bez domova provedl Výzkumý ústav práce a sociálních věcí v dubnu letošního roku. Průzkum se uskutečnil ve 403 obcích, ve kterých žije dohromady více než polovina všech obyvatel Česka. 

Sčítací komisaři navštívili také 232 azylových domů, devatenáct domů na půl cesty, 188 nemocničních zařízení a 35 věznic. K celkovému počtu výzkumný ústav dospěl takzvanou extrapolací dat, tedy odhadem na základě získaných údajů.

V přepočtu na obyvatele je na tom nejhůř Karlovarský kraj

Ze zveřejněné studie vyplývá, že nejvíce lidí bez domova, celkem 3540, žije v Moravskoslezském kraji. Praha je hned v závěsu za tímto regionem s 3250 bezdomovci. O necelou tisícovku méně lidí bez domova má třetí Jihomoravský kraj. 

Nejlépe dopadly kraje Liberecký a Jihočeský, kde je méně než osm set bezdomovců. Liberecký kraj se ovšem do sčítání v terénu a v noclehárnách nezapojil, v případě tohoto regionu se tak jedná o čistě extrapolovaný odhad.

Zdroj: SOD 2019

Na počet obyvatel má nejvíce lidí bez domova Karlovarský kraj. Jde o tři bezdomovce na tisíc obyvatel a podobně to vypadá i v Moravskoslezském kraji. Nejméně lidí bez domova na tisíc obyvatel má opět Jihočeský kraj – 1,18.

Lidí, kteří přespávají venku nebo v noclehárnách, je na tisíc obyvatel nejvíce v hlavním městě, a to až 1,64 osoby. Těsně za Prahou je pak opět Karlovarský kraj s číslem 1,61 osoby.

Zdroj: SOD 2019

Noclehárny využívají hlavně muži

Zhruba polovina bezdomovců v Česku využívá sociálních a ubytovacích služeb. Pobývají v azylových domech, obecních ubytovnách pro lidi bez přístřeší, v domech na půl cesty nebo byli v době sčítání v nemocničních zařízeních (nejčastěji psychiatrických léčebnách) či ve vězení.

Mezi bezdomovci přespávajícími venku a v noclehárnách je až osmdesát procent mužů. V azylových domech už čísla vypadají jinak. Žije v nich třicet procent žen, 38 procent mužů a 32 procent dětí.

Zdroj: SOD 2019

„Lidé bez domova z námi sčítaných kategorií jsou přitahováni především většími městy s populací nad dvacet tisíc obyvatel. Čím větší obec je, tím větší má předpoklady, že se v ní budou osoby bez domova koncentrovat. Nejvyšší koncentrace osob bez domova proto nalezneme v těch krajích, jejichž populace žije především ve větších městech,“ uvádí výzkumný ústav v závěrečné zprávě.