Z kapesního volebního slovníku: Ночные фальсификации. Noční falšování

Přinášíme malý výkladový slovník, který obsahuje výběr nejfrekventovanějších pojmů, ustálených obratů a slovních spojení z oblasti ruské volební terminologie.

Slovník si nečiní nárok na úplnost ani na přísnou odbornost. Jeho ambice je daleko skromnější, a sice přiblížit českému čtenáři významné změny, jež ruština prodělala za poslední necelé dvě desítky let. A také umožnit veřejnosti, aby se seznámila s vybranými reáliemi politického života v Ruské federaci s ohledem na uplynulé volby.

Autor využil řadu ruských zdrojů včetně oficiální volební dokumentace (stížnosti, podněty, trestní oznámení), jakož i vlastní zkušenosti s dlouhodobým volebním monitoringem na území Ruské federace. Výsledná podoba slovníčku co do zařazovaných hesel byla volena tak, aby pokrýval co možná veškerá stadia a aspekty volebního procesu – od registrace kandidátů, přes volební kampaň, organizaci voleb, samotné hlasování, sčítání hlasů, tabulaci průběžných výsledků a jejich vyhlášení, až po způsob řešení stížností a dalších podání ve věci porušení zákona.

Potřeba vzniku podobné příručky je diktována rostoucí aktuálností problematiky ruského vládnutí, jakož i jejích praktických dopadů na aktuální situaci v Česku a ve světě.

Hesla jsou řazena podle ruské cyrilice. Pro větší komfort čtenářů, kteří již odvykli čtení v azbuce, je v závorce za uvedeným heslem současně jeho přepis. Následuje krátký výklad pojmu s přihlédnutím ke specifikům jeho použití v současné ruské volební praxi.

Админресурс (adminresurs). Administrativní mašinerie. Masivní koordinované užití všech složek státního aparátu na všech úrovních s cílem zajistit konkurenční výhodu pro kandidáta (kandidující subjekt), který se těší podpoře stávající státní moci. 

Административный арест (administrativnyj arest). Přestupková vazba. Typ postihu uplatnitelný v předvečer hlasování ve vztahu k osobám, které spáchaly přestupek (občanským aktivistům, novinářům aj.), za správní delikty (drobné výtržnictví, neuposlechnutí výzvy policie aj.), které nelze postihnout peněžitým trestem. Uvalení vazby může předcházet konfliktní situace s neznámou osobou, jež v nadcházejícím řízení vystupuje jako svědek.

Вброс (vbros). Pěchování urny. Forma vícečetného hlasování vyznačující se tím, že volič do hlasovací schránky vhodí balík hlasovacích lístků tam, kde se předpokládá pouze jeden hlas. Rozlišuje se pěchování prosté (tj. pěchování v průběhu hlasování) od složitějších forem užívaných během některých dalších stádií volebního procesu. 

Голосование на дому (golosovanije na domu). Výjezdní hlasování. Hlasování během návštěvy členů volební komise vybavených přenosnou hlasovací schránkou v domácnosti žadatele (typicky nemohoucí osoby na žádost třetí osoby). 

Голосование по справке (golosovanije po spravke). Hlasování na základě potvrzení. Forma hlasování mimo místo trvalého bydliště, jestliže volebním komisím v obvodu, kde je volič hlášen k pobytu, došly voličské průkazy. 

Голосование по чужому паспорту (golosovanije po čužomu pasportu). Hlasování na cizí občanku. Forma hlasování, při níž se volič prokáže osobním dokladem třetí osoby zanesené do voličského seznamu, aniž by člen volební komise ověřující podpis a vydávající hlasovací lístek postřehl odlišnou podobu voliče na fotografii od jeho skutečného vzhledu. 

Давление на членов избирательной комиссии (davlenije na členov izbiratel'noj komissii). Nátlak na členy volební komise. Forma psychologického pressingu zahrnující typicky kombinaci prvků zastrašování, výhrůžek a vydírání v zájmu konkrétního kandidáta (kandidujícího subjektu). 

Дополнительный список (dopolnitel'nyj spisok). Dodatečný voličský seznam. Seznam, do kterého se zapisují voliči, kteří nejsou vedeni ve stálém voličském seznamu na okrsku, kde hodlají hlasovat. 

Досрочное голосование (dosročnoje golosovanije). Předčasné hlasování. Způsob realizace volebního práva spočívající v hlasování v dřívějším termínu pro zvláštní skupiny osob (brance základní vojenské služby, studenty, zaměstnance velkých výrobních podniků po směnách) na k tomu účelu zřizovaných dočasných okrscích na základě žádosti vedení příslušné organizační struktury. 

Доставка избирателей автотранспортом (dostavka izbiratelej avtotransportom). Svoz po okrscích. Bussing. 

Заготовка пустых итоговых протоколов (zagotovka pustych itogovych protokolov). Příprava prázdných protokolů určených k pozdějšímu vyplnění nezávisle na výsledcích sčítání. Typicky probíhá tak, že členům okrskové volební komise je ze strany nadřízené teritoriální komise podstrčen k podpisu jiný nesešitý dokument s vizuálně shodným posledním listem. 

Закладывание бюллетеней в ящик до начала голосования (zakladyvanije bjulletenej v jaščik do načala golosovanija). Vložení balíku hlasovacích lístků do urny před začátkem hlasování. 

Зомбирование населения (zombirovanije naselenija). Výplach mozků. Masivní manipulace s cílem změny přesvědčení, postojů a volebního chování veřejnosti pomocí propagandy, šíření nepravd, potlačení rozumové složky vnímání a omezení přístupu k nezávislým zdrojům informací, uskutečňovaná typicky prostřednictvím státem kontrolovaných hromadných sdělovacích prostředků. 

Карусель (karusel'). Kolotoč. Forma skupinového hlasování za konkrétního kandidáta (kandidující subjekt), kdy volič před vstupem do volební místnosti obdrží od organizátora akce předem vyplněný hlasovací lístek, jejž vhodí do urny, a výměnou přinese nevyplněný hlasovací lístek nový, jejž obdržel na okrsku od volební komise, který pak organizátor předá dalšímu účastníku výměnného schématu. 

Круиз (krujz). Okružní jízda. Forma organizovaného zájezdu spojeného s vícečetnou realizací volebního práva účastníků v den voleb. Jako organizátor vystupuje typicky místní administrace či vedení podniku, odkud jsou nabíráni účastníci zájezdu.

Методичка (metodička). Metodické pokyny. Souhrn instrukcí pro placené trolly, jaká témata, jakým způsobem, kde a v jaké intenzitě pokrývat komentáři. 

Многократное голосование (mnogokratnoje golosovanije). Vícečetné hlasování. Hlasování spojené s opakovanou realizací volebního práva v průběhu jedněch a týchž voleb. 

Наши (Naši). Naši. Organizace patriotické mládeže financovaná z federálního rozpočtu, jejíž příznivci jsou zapleteni do rozhánění mítinků svolaných subjekty opozice a občanské společnosti („páté kolony“). 

Недопуск наблюдателей (nedopusk nabljudatelej). Odepření přístupu volebních monitorů. Neshoda mezi orgány státní moci zodpovědnými za administraci voleb a týmem volebních pozorovatelů ve vztahu ke konkrétnímu stadiu volebního procesu či celému procesu. 

Ночные фальсификации (nočnyje fal'sifikacii). Noční falšování. Typicky přepisování protokolů o výsledcích hlasování na úrovni nadřízené teritoriální (obvodní či okresní komise) před zadáním výsledků do automatizovaného systému. 

Обеспечение явки (obespečenije javki). Zajištění volební účasti. Souhrn administrativních opatření k co nejširší realizaci hlasovacího práva mezi občany. 

Одиночный пикет (odinočnyj piket). Jednočlenný protest. Forma shromáždění občanů nepodléhající ohlášce. 

Отказ в принятии жалобы (otkaz v prinjatii žaloby). Zamítnutí stížnosti. Akt příslušné volební komise či orgánů justice v odpověď na došlý podnět ohledně domnělého porušení volebního zákona. 

Открытое голосование (otkrytoje golosovanije). Otevřené hlasování. Způsob hlasování, kdy volič upravuje hlasovací lístek, aniž by k tomu účelu zašel do prostoru za plentou. 

Переписывание протоколов (perepisyvanije protokolov). Přepisování protokolů. Zásahy do oficiální volební dokumentace během dopravy protokolu o výsledcích hlasování z okrsku do budovy nadřízené teritoriální komise. 

Подгонка контрольного соотношения (podgonka kontrol'nogo sootnošenija). Nahánění kontrolních součtů. Početní operace použitelná při zjištění, že počet hlasů odevzdaných za jednotlivé kandidáty (kandidující subjekty) a počet neplatných hlasů je vyšší než počet vydaných hlasovacích lístků. 

Подкладывание бюллетеней (podkladyvanije bjulletenej). Přihazování hlasovacích lístků. Provádí se po vysypání obsahu urny na stůl určený k sčítání. 

Подкуп избирателей (podkup izbiratelej). Nakupování hlasů. Forma hlasování za úplatu či jiné protiplnění (alkohol, odškrtnutí v seznamu loajálních zaměstnanců podniku apod.). 

Подмена бюллетеней при подсчете (podmena bjulletenej pri podsčote). Záměna hlasovacích lístků během sčítání. 

Порча бюллетеней (porča bjulletenej). Poškození hlasovacích lístků. Zneplatnění platného hlasovacího lístku, odevzdaného za konkrétního kandidáta či subjekt, v průběhu sčítání hlasů. 

Подставной кандидат (podstavnoj kandidat). Spoiler. Nastrčený subjekt, jehož kandidatura není vedena snahou o maximalizaci vlastního volebního zisku, nýbrž o odčerpání hlasů konkurence. Často je zaregistrován pod totožným nebo zaměnitelným jménem jako cílový objekt. 

Принуждение к голосованию по открепительному (prinuždenije k golosovaniju po otkrepitel'nomu). Nedobrovolné podání žádosti o voličský průkaz a hlasování mimo místo trvalého bydliště. Neformální pokyn zaměstnavatele zaměstnanci (studentovi, jinak závislé osobě) ve veřejném sektoru, spojený typicky s pohrůžkou ztráty zaměstnání. 

Приписки (pripiski). Přičtení hlasů konkrétnímu kandidátovi (kandidujícímu subjektu) cestou odečtení hlasů jiným během sčítání, tak aby nedošlo k narušení kontrolních součtů. 

Мертвые души (mjortvyje duši). Mrtvé duše. Souběžně s oficiálním seznamem voličů vyhotovovaný soupis osob, o nichž je známo či lze důvodně předpokládat, že zemřely, dlouhodobě se zdržují mimo místo trvalého bydliště, hlasují jinde (branci základní vojenské služby, studenti) či nechodí k volbám. 

Рейдерская атака на бизнес кандидата (rejderskaja ataka na biznes kandidata). Nájezd na podnikatelské aktivity kandidáta. 

Рисование протоколов (risovanije protokolov). Kreslení protokolů. Vyhotovení protokolů o výsledcích hlasování dle nejasných kritérií, příp. dle předem stanoveného zadání, nezávisle na výsledcích sčítání. 

Семейное голосование (semejnoje golosovanije). Rodinné hlasování. Forma hlasování, při níž několik členů rodiny hlasuje společně, popř. jeden hlasuje za ostatní rodinné příslušníky a blízké. 

Снятие с выборов (snjatije s vyborov). Vyřazení kandidáta (kandidujícího subjektu) z voleb. Akt příslušné volební komise popř. orgánu justice v průběhu registrace a volební kampaně z důvodu nesrovnalostí v předložené dokumentaci (nemožnosti ověřit pravost podpisů, ztráty podpisových archů, překlepů apod.). 

Удаление с участка (udalenije s učastka). Vykázání z volební místnosti. Akt volební komise ve vztahu k osobě narušující chod voleb (novináři, občanskému aktivistovi zabývajícímu se monitoringem, členu volební komise nominovanému některým z opozičních subjektů aj.) realizovaný přivolanou policejní hlídkou. Vykázání může předcházet konfliktní situaci mezi vykazovanou osobou a nezjištěnými osobami. 

Фотографирование бюллетеня (fotografirovanije bjulletenja). Fotografování hlasovacího lístku. Forma zpětné kontroly „správnosti“ hlasování za konkrétního kandidáta (kandidující subjekt). V pracovněprávním významu též forma výkazu zaměstnance před zaměstnavatelem o proběhnuvším hlasování (typicky ve veřejném sektoru). 

ФСБ (FSB). FSB. Akronym pro Federální bezpečnostní službu. Nástupnická organizace KGB. Hlavní silová struktura v zemi zodpovídající za zajištění vnitřní bezpečnosti a pověřená kontrarozvědnou činností. 

Черный кассир (čornyj kassir). Černý pokladník. Osoba zodpovědná za správu černých fondů určených k financování politické činnosti konkrétního kandidáta (kandidujícího subjektu). 

Чернуха (černucha). Černé PR. Negativní agitace proti konkrétnímu kandidátovi (kandidujícímu subjektu) za použití nepravdivé, pochybné či kompromitující informace poškozující reputaci cílového subjektu. Politická informace šířená během volební kampaně na objednávku prostřednictvím spřízněných (zaplacených) hromadných sdělovacích prostředků nebo anonymních publikací, vývěsek a letáků.

Jan Šír působí jako výzkumný pracovník katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Specializuje se na politický, bezpečnostní a energetický vývoj nástupnických států bývalého Sovětského svazu. Je autorem a spoluautorem tří monografií včetně kolektivní práce Ruská agrese proti Ukrajině (Praha: Karolinum, 2017).

Jan Šír
Zdroj: ČT24/archiv