ŘN-VU k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Aktualizace strategického plánu rozvoje, hledání nových zdrojů financování, upřednostnění názorů odborníků, odstranit legislativní marasmus 

Kvalita dopravní infrastruktury, zejména té silniční a železniční, jsou jedním ze zásadních pilířů hospodářství. Chybí finance a jasná strategické koncepce.

Řešením je hledání nových dodavatelů s vyšší efektivitou výstavby a nižší cenou, při zapojení stálého expertního dohledu nad projekty. Úkolem expertního týmu je odstranit účelové navyšovaní nákladů a vícenákladů při striktním zachování bezpečnostních ukazatelů stavby. Jasným cílem je odstranit neekonomické subdodavatelské účelové vazby. Nutnost periodických revizí projektových a prováděcích dokumentací, se zaměřením na efektivnost, účelnost a hospodárnost. Železniční dopravu je nutné řešit jednak její modernizací, výstavbou dopravních koridorů, ale především větším propojením železnice s ostatními druhy dopravy, a to výstavbou logistických center v železničních uzlech. Zásadním je odstranění legislativního marasmu. Postoj odborníků musí mít přednost před tendenčními rozhodnutími politiků.