Převody bytů do vlastnictví: Jednomu pomohl zákon, jinému ne

Praha - Jste členem bytového družstva a zvažujete převod družstevního bytu do osobního vlastnictví? Jak je možné takového převodu dosáhnout a musí vám jej družstvo umožnit? V minulosti docházelo k hromadným převodům ze zákona, které však byly omezeny lhůtou, do kdy bylo nutné o převod požádat. Převody bytů do osobního vlastnictví (OV) však nejsou ničím neobvyklým ani v dnešní době. A tak ani družstevníci, kteří propásli zákonnou lhůtu, nemusí zoufat a mohou usilovat o převod bytu do osobního vlastnictví.

„Mám byt v družstevním vlastnictví, který na mě převedli rodiče. Já bych chtěl byt převést do osobního vlastnictví, ale problém je v tom, že rodiče nepodali v roce 1995 žádost o převod bytu do OV, což nařizoval zákon. Jak mohu tuto situaci řešit? Bude možné byt do OV převést, nebo jsem o tuto možnost definitivně přišel?“ ptá se čtenář Poradny portálu ČT24.

LBD, SBD nebo družstvo vzniklé privatizací?

Převod družstevních bytů do OV do určité míry závisí na tom, o jaký typ bytového družstva se jedná. V Česku se ještě stále můžeme setkat se třemi typy bytových družstev. Těmi staršími jsou tzv. lidová bytová družstva (LBD) a stavební bytová družstva (SBD). Novějším typem je pak bytové družstvo, které vzniklo za účelem privatizace obecního či městského bytového domu, na jehož pořízení si vzalo družstvo úvěr. Na splácení této půjčky se podílejí všichni členové družstva formou tzv. anuity.

Na všechny typy bytových družstev dopadá společné pravidlo dle zákona o vlastnictví bytů, že byt v budově ve vlastnictví bytového družstva, jehož nájemcem je fyzická osoba - člen družstva, lze převést jen tomuto členu družstva. Samotná realizace převodů starších a novějších družstevních bytů se pak liší po formální i po praktické stránce. Zatímco u nových bytových družstev se jedná o úplatné převody (oproti splacené anuitě), u LBD a SBD se dle zákona byty převádějí bezúplatně. V nových bytových družstvech zůstává po převodu vlastník bytu členem družstva se svým základním členským vkladem, kdežto členství družstevníka ve LBD a SBD převodem bytu zaniká.

Zákonná povinnost převést družstevní byt do OV

Na takzvaná LBD a SBD, tedy družstva staršího typu, se vztahovala zákonná povinnost převést byty do osobního vlastnictví, pokud o převod požádal člen – uživatel bytu do 30. června 1995. V případě, že družstevník nestihl v uvedené lhůtě o převod požádat, nárok vůči družstvu mu nevznikl. Tyto povinné převody byly omezeny zákonnými i smluvními lhůtami a probíhaly převážně v 90. létech. Žádný pozdější právní předpis již povinnost převádět družstevní byty do osobního vlastnictví neukládá. To ovšem neznamená, že by v současné době nebylo možné byty do osobního vlastnictví převádět. Vše ovšem záleží výhradně na rozhodnutí bytového družstva.

Převod do OV na základě rozhodnutí družstva

Ať už se jedná o LBD, SBD nebo bytové družstvo vzniklé privatizací, lze převody do osobního vlastnictví uskutečnit za předpokladu, že na domě nevázne zástavní právo a družstevníci, kteří o převod usilují, nemají finanční závazky vůči družstvu.

Dále pak musí souhlas s převodem písemně vyjádřit nadpoloviční většina členů družstva. Poté se převod bytů projedná na členské schůzi družstva, která rozhodne, zda se budou byty do osobního vlastnictví převádět. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných. Stanovy však mohou určit jiný poměr hlasů. Toto rozhodnutí je závazné pouze pro družstvo, nikoli pro jednotlivé členy.

Další neopominutelnou podmínkou převodu bytů do vlastnictví je rozdělení domu prohlášením vlastníka na bytové jednotky. Poté požádá-li člen družstva o převod bytu do osobního vlastnictví, musí s ním družstvo uzavřít smlouvu o převodu bytu.

Uvedené platí i v případě, že družstevník v některém ze starších typů družstev propásl zákonnou lhůtu pro podání žádosti o převod (do 30. června 1995). I ten může totiž na členské schůzi vyvolat uskutečnění převodu buď jen svého, nebo i všech dosud nepřevedených družstevních bytů. Dosáhne-li potřebné většiny hlasů, má vyhráno. Povinnost družstva, převést dotyčnému byt pak již nebude vyplývat ze zákona, ale přímo z onoho rozhodnutí členské schůze.