Zelená úsporám: Ekologie a pomoc zasaženým povodněmi v jednom

Praha – Chystáte se vyměnit starý kotel na uhlí za moderní plynový? Čeká vás výměna oken a zateplení domu? Pak se můžete ucházet o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Žádosti začne Státní fond životního prostředí přijímat sice až 12. srpna, potřebné podklady byste si ale měli připravit už nyní. Jak totiž ukazují zkušenosti z minulých let, o dotace je zájem a po penězích se zřejmě rychle zapráší.

Oproti předchozím dotacím z let 2009–2012 ty nové podstatně zhubly. Zatímco na minulou Zelenou úsporám dal stát 18 miliard korun, pro letošek je zatím jistá jen miliarda. Zbytek bude záviset na prodeji emisních povolenek. Ten ale zdaleka nevynese miliardy – podle odhadu Fondu životního prostředí z něj bude možné vytěžit jen asi 800 milionů korun.

Zatímco v letech 2009 až 2012 podporu dostalo na 200 tisíc domácností, teď to tedy bude mnohem méně. „Hrubý odhad je v rozmezí 6 až 8 tisíc žádostí. Záleží ale na tom, jaká opatření budou v žádostech převažovat, zda půjde o jednotlivosti typu výměna kotle nebo kombinovanou žádost, případně o výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností,“ uvedla mluvčí fondu Jarmila Krebsová.

Jen nepatrný bude také přínos Nové zelené úsporám pro ekonomiku. Zatímco v letech 2009 až 2012 Národní ekonomická rada vlády hovořila o tom, že Zelená úsporám vytvořila kolem 19 tisíc pracovních míst, teď půjde maximálně o stovky. „Na to, aby to vyneslo zhruba půl procentního bodu HDP, musíte mít k dispozici nejmíň 5 až 6 miliard korun,“ spočítal člen NERVu Miroslav Zámečník.

S miliardou podle něj vláda situaci poněkud podcenila. „Teď je podpora potřeba ještě víc, než když se spouštěl původní program, protože v roce 2009 ještě stavebnictví dojíždělo zakázky z poměrně bohatých let. Teď je zhruba o třetinu pod úrovní z roku 2008, a právě proto by byla vyšší podpora investic obzvláště důležitá a účinná,“ upozornil Zámečník. Se Zelenou úsporám, jakožto s jednou z forem podpory stavebnictví a ekonomiky, by se mělo podle něj počítat ještě v příštím roce. Avšak lze očekávat, že v roce 2015 bude již Zelená úsporám z toho pohledu zbytečná. Jak ukazují prognózy, v tu dobu už by totiž mohla být česká ekonomika v plusu, a podpora stavebních investic by tak podle Zámečníka byla jen zbytečným rozhazováním státních peněz.

Zatím jen na rodinné domy

Co všechno potřebujete vědět, abyste se mohli stát jedním z těch, kterým stát nakonec dotaci přiklepne? Potřeba je počítat hned s několika novinkami. Předně miliarda korun, kterou ministerstvo životního prostředí pro letošek vyčlenilo, je určená pouze na rekonstrukce a stavby rodinných domů. Na majitele činžáků se tentokrát nedostane. 

„Rodinné domy na úrovni evropských programů podporovány nejsou a tento sektor je tak v nevýhodě. Navíc většinu budov v republice tvoří právě domy obytné a například v oblastech s vysokým znečištěním ovzduší prachem a emisemi, je způsob vytápění domácností jedním z hlavních emitentů škodlivin,“ popsala důvody, kvůli nimž cílí první výzva právě na rodinné domy, Krebsová.

Zkušenosti z minula i reakce na povodně

Jednou z hlavních novinek, které Nová zelená úsporám přináší, je zvýhodnění pro žadatele, jejichž domovy letos v červnu prohnala povodeň. Maximální výše podpory v jednotlivých opatřeních se pro ně zvyšuje o 20 procent. Na zpracování odborného posudku, který je potřeba přiložit k žádosti o dotaci, tak například fond přispěje žadatelům zasaženým povodněmi 12 tisíci korunami místo 10 tisíc. Na nový kotel na biomasu pak mohou tito žadatelé získat dotace až 120 tisíc korun, místo běžných 100 tisíc. Kompletní přehled výše podpory pro domácnosti zasažené povodněmi najdete v Příloze číslo 1 výzvy.

Žádosti o podporu z Nové zelené úsporám se budou podávat elektronicky, což podle Fondu životního prostředí uleví žadatelům, ušetří čas a zbytečnou administrativu. Do nového programu také byly zapracovány některé poznatky z minula, což by mělo stavebníkům ulehčit. "Bude se například zohledňovat, zda je dům koncovým v dané zástavbě, nebo má společné stěny s dalšími domy, bude se více ohodnocovat souběh opatření ke snížení energetické náročnosti (např. dotaci na nový kotel dostanete v případě, že si dům zároveň zateplíte - pozn. red.)," přiblížila Krebsová.

Podporu z Nové zelené úsporám je možné čerpat na zateplení domu, výměnu oken nebo třeba na výměnu kotle na tuhá paliva za kotel využívající ekologicky šetrnější zdroj energie, třeba plyn nebo biomasu. Se státní dotací lze stavět také zbrusu nové domy. „Tzv. pasivní dům má nárok na jednorázovou podporu ve výši 400 tisíc korun. Dům tzv. téměř nulového standardu, může dostat podporu až 550 tisíc korun jednorázově,“ upřesnil ministr životního prostředí v demisi Tomáš Chalupa. Co si pod těmito standardy představit? Pasivní dům šetří energii (měrná potřeba tepla se pohybuje v rozmezí 15 až 5 kWh/m2), u nulového domu je výroba a šetření energie v rovnováze, jinými slovy dům má energii plně z vlastní výroby, zároveň ale nevytváří žádné přebytky.

Žádost o dotaci krok za krokem

Máte-li zájem o dotaci, počítejte, že si budete muset sehnat řadu dokumentů. Předně budete muset splnění podmínek pro dotaci doložit odborným posudkem. Ten zahrnuje jednak projektovou dokumentaci ke stavbě a pak také energetický posudek. Obě lejstra smí vypracovat pouze autorizovaní specialisté. Hotový stavební záměr spolu s posudky je dále potřeba projednat se stavebním úřadem a případně zapracovat do obou dokumentů změny, které úředníci navrhnou.

Již v předstihu je dobré si za pomoci odborníka, který zpracovával posudek a projektovou dokumentaci, vyplnit tzv. krycí list. V něm je třeba přesně vymezit, kdo o dotaci žádá, na jakou nemovitost a co přesně hodlá ke snížení energetické náročnosti budovy udělat. Krycí list je ke stažení na webových stránkách programu. Údaje z něj bude stavebník potřebovat pro vyplnění elektronické žádosti, kterou bude možné podat od 12. srpna.

Vyplněnou elektronickou žádost bude třeba vytisknout, podepsat a spolu s požadovanými přílohami doručit do 8 kalendářních dní od podání elektronické žádosti Fondu životního prostředí. Výjimkou jsou žadatelé zasažení povodněmi - ti mají na doručení tištěné žádosti a potřebných dokladů 60 dnů.

Co přiložit k žádosti

  • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
  • list vlastnictví, který nesmí být starší než 90 dní
  • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (předkládá se i v případě, že je dům ve společném jmění manželů)
  • odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou
  • doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem

Fond poté žádost zkontroluje. Nenajde-li v ní žádné nedostatky, předloží ji ministrovi životního prostředí k finálnímu rozhodnutí. O tom, zda máte na dotaci nárok, či ne, vás poté fond písemně vyrozumí.

Takřka nekonečná administrativa

I když vám fond dotaci přizná, nemáte zdaleka ještě vyhráno. Zajistit si povinně musíte stavební dozor, který bude na stavbu dohlížet. A použít musíte při stavbě či úpravách domu pouze schválené materiály a technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií, který najdete v Příloze číslo III směrnice o Nové zelené úsporám.

V neposlední řadě musí stavba proběhnout podle schváleného posudku. Je-li přesto třeba dělat změny, měl by je stavebník ještě před provedením zkonzultovat s pracovníky fondu, aby předešel odejmutí dotace. S veškerými pracemi je však třeba skončit v termínu uvedeném v ministerském rozhodnutí. „Nejzazší možný termín dokončení stavby byl ve směrnici stanoven na 12. září 2014, ale usilujeme o jeho prodloužení,“ řekla k tomu Krebsová.

Dokončení stavby musí stavebník doložit fondu předložením dokumentů uvedených v Příloze číslo II směrnice. Patří mezi ně zejména faktury za provedené práce, soupis prací a v některých případech i posudek technického dozoru.

Pokud fond dostane včas všechny požadované dokumenty a nenajde v nich žádnou chybu, uzavře s žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory. A teprve v této chvíli má stavebník konečně vyhráno. Peníze poukáže fond na bankovní účet žadatele do 90 dní od uzavření smlouvy.