Jak umlčet hlučného souseda?

Praha - Špatné sousedské vztahy mohou být problémem jak v bytových domech ve městech, tak mezi vlastníky jednotlivých domků na vesnici. Častou příčinnou neshod přitom bývá hluk, kterým některý ze sousedů obtěžuje ostatní. Pojďme se proto podívat, co o hluku říkají paragrafy a jak se obtěžování hlukem bránit.

Spory se sousedy bývají nepříjemné, a tak pro udržení dobrých sousedských vztahů je dobré zkusit se s hlučným sousedem nejprve domluvit. On si třeba ani neuvědomuje, že někoho svým hlučným chováním obtěžuje. Až v případě, že nevyhoví, začněte se ohánět předpisy.

Může pomoci vlastník bytu nebo družstvo

Při řešení sousedských vztahů je třeba vyjít z občanského zákoníku, který upravuje tzv. sousedská práva. Vlastník bytu se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Ať už v bytě bydlí kdokoli, je možné obrátit se se stížností na hluk na vlastníka bytu. Ten je za byt odpovědný a měl by učinit potřebné kroky k tomu, aby produkci hluku zabránil.

Pokud bydlíte v nájmu, můžete problém s hlučným sousedem řešit i prostřednictvím pronajímatele vašeho bytu. Pronajímatel má totiž povinnost zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. A nájemník od něj může požadovat i přiměřenou slevu za to, že bylo znemožněno plnohodnotné užívání bytu. Pronajímatel pak bude požadovat případnou náhradu škody na vlastníku sousedního bytu, který za obtěžování hlukem může.

Produkcí nadměrného hluku dochází často také k porušování domovního řádu, ve kterém bývá vymezena např. doba nočního klidu nebo jiná pravidla pro chování v domě. Lze se proto se stížností obrátit také na společenství vlastníků jednotek, případně na družstvo. Právě družstvo má na neukázněné obyvatele domu poměrně silné páky – za porušování domovního řádu může družstevníka dokonce vyloučit.

Hygienické limity pro hluk

Na vnitřní i venkovní hluk se také vztahují hygienické limity stanovené nařízením vlády. Podle těch nesmí vnitřní hluk v obytných místnostech přesáhnout v době od 6:00 do 22:00 (denní hluk) 40 decibelů a v době od 22:00 do 6:00 (noční hluk) 30 dB. Hluk z hudby, zpěvu a řeči má dokonce speciální limit 35 dB ve dne a 25 dB v noci. Pro venkovní hluk je stanoven limit o něco vyšší, přesněji 50 dB ve dne a 40 dB v noci.

V případě podezření, že jsou tyto limity překročeny, je možné se obrátit na příslušnou krajskou hygienickou stanici s žádostí o změření hluku. Pokud hygienická stanice této žádosti nevyhoví, můžete si hluk nechat změřit u autorizované osoby i na vlastní náklady. Je-li zjištěno, že limit pro hluk byl překročen, měla by hygienická stanice zasáhnout a vymáhat na původci snížení zátěže na únosnou míru. Pokud jsou zdrojem hluku nebo i vibrací stroje užívané např. při rekonstrukci bytu, může hygienická stanice zakázat jejich užívání. Ale pozor, právě na hygienické stanici lze získat také výjimku z překračování hygienických limitů po omezenou dobu.

Další prostředky ochrany před hlukem

Kromě krajské hygienické stanice se lze obrátit také na obecní úřad se stížností na narušení pokojného stavu. Ten je kompetentní vydat nařízení, aby byl obnoven stav předchozí – tedy než někdo začal klid v sousedství narušovat. Obtížná však bude vymahatelnost tohoto nařízení. Dále může hlukem obtěžovaný soused podat tzv. sousedskou žalobu k soudu. Soudní cesta však může být velmi zdlouhavá a s nejistým výsledkem.