Efektivní odměňování společníků a jednatelů v „eseróčku“

Třebíč - Jak odměňovat společníky a jednatele ve společnosti s ručením omezeným, aby to firmu vyšlo co nejlevněji a společníci a jednatelé si z odměny po zdanění odnesli co nejvíce? To je oříšek, který trápí celou řadu podnikatelů. Odměňování společníků a jednatelů v s.r.o, která je jednou z nejobvyklejších právních forem podnikání v České republice, nabízí více možností s dopady do daňové problematiky a problematiky sociálního a zdravotního pojištění. Následující text se snaží popsat co možná nejjednodušší a nejefektivnější řešení.

Základní otázkou, se kterou si zakladatelé společnosti s ručením omezením často lámou hlavu, je to, zda musí někoho zaměstnávat, nebo zda postačí, když budou práci vykonávat pouze společníci firmy. I když to možná z ní pro laika divně, skutečně může existovat i společnost bez zaměstnanců. Z hlediska daňového a pojištění je na společníky pohlíženo jako na zaměstnance.

Odměňování společníka

Společník vykonává práci pro společnost na základě obvyklého pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva), nebo obchodně-právního vztahu (na základě ustanovení ve společenské smlouvě). Za tuto práci mu přísluší odměna.

Z hlediska daně z příjmů je odměna považována za příjem ze závislé činnosti (daňový náklad společnosti). Pokud společník podepíše Prohlášení k dani, jsou mu obvyklým způsobem sráženy zálohy na daň (pro rok 2008 sazba 15 procent) a odváděno pojistné na důchodové (od 1. 1. 2009 společníci nemocensky pojištěni nejsou) a zdravotní pojištění. Odměnu postačuje stanovit ve výši minimální mzdy (odůvodnění níže).

Další formou příjmu společníka je podíl na zisku. Zde se jedná o příjem z kapitálového majetku, je zdaněn srážkovou daní ve výši 15 procent a nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.

Podle propočtů je daňově výhodnější upřednostňovat podíl na zisku než pravidelnou měsíční odměnu (do výše odměny přibližně 2,25 milionu za rok). Je ovšem nutné zvážit, zda jde o jediný příjem společníka či nikoli například z důvodu důchodového zabezpečení. Teoreticky je možné společníka odměňovat pouze formou podílu na zisku. Při neexistenci jiného pracovního poměru u jiného zaměstnavatele to ovšem rozhodně nelze doporučit s ohledem na důchodové popř. nemocenské pojištění.

Odměňování jednatele

Každá společnost musí mít svého jednatele, který je zároveň statutárním orgánem společnosti. Jeho vztah ke společnosti je dán Obchodním zákoníkem. Společnost může mít více jednatelů  a často to jsou zároveň společníci.

Vhodnou, doporučovanou a daňově čistou úpravou vztahu jednatele a společnosti  je uzavření smlouvy o výkonu funkce. Tato smlouva musí mít písemnou formu a schvaluje ji valná hromada. Ve smlouvě se ošetří zejména výše a frekvence odměn, dále například poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce, příspěvky zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění. Tím se zamezí případným neshodám a pochybnostem o daňové uznatelnosti výše uvedených položek.

Na odměnu jednatele se vztahuje stejný daňový režim včetně důchodového a zdravotního pojištění jako na odměny společníka. Běžná je ale také situace, kdy jednatel nechce pobírat žádnou odměnu s odůvodněním, že odměnu pobírá již jako společník. To by mohlo být nebezpečné v případě, že podíl na zisku vyplácený společníkovi by mohl být částečně posuzován jako podíl na zisku (tantiéma) vyplácený jednateli. Toto riziko spočívá v tom, že tantiéma se nedaní srážkovou daní, ale daní se stejně jako odměna společníka či jednatele včetně odvodů pojistného, a dále v tom, že není pro společnost nákladem, a nesnižuje tedy daňový základ.