Daně a pojištění při práci na tzv. autorský honorář

Třebíč - Rok 2009 znamená pro autory příspěvků do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize nové skutečnosti. Stejné změny se ovšem týkají celé skupiny tzv. nezávislých povolání, jako jsou například advokáti, lékaři, programátoři, herci, zpěváci atd. Tedy všech, kteří pobírají autorský honorář. Za autorský honorář považujeme především příjem z užití nebo poskytnutí práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, příjem z užití nebo poskytnutí autorských práv na díla literární, umělecká a vědecká.

Daň z příjmů

Příjmy ze závislé činnosti:Pokud jsou autorské honoráře dosaženy na základě pracovněprávního vztahu, zdaňuje je zaměstnavatel stejně jako mzdu včetně platby na sociální a zdravotní pojištění. Pokud však byla uzavřena dohoda o provedení práce, příjem se zdaní konečnou srážkovou daní ve výši 15 procent a sociální a zdravotní pojištění se neplatí.

Příjmy z podnikání:Pokud příjem od jednoho plátce za jeden měsíc nepřevýší 7 000 korun, autor dostane částku po zdanění (srážková daň 15 procent). Do daňového přiznání již tato částka nevchází. Nevýhodou může být, že autor si k těmto příjmům nemůže uplatnit žádné výdaje ani slevy na dani.

Pokud příjem převýší částku 7 000 Kč, zdaňuje si autor příjem ve svém daňovém přiznání. Výdaje si může uplatnit ve skutečné výši nebo procentem z příjmů ve výši 40 procent a využije ty slevy na dani, na které má nárok.

Sociální pojištění

Sociální pojištění zahrnuje pojištění důchodové, nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro platby na důchodové pojištění již není důležité, zda se jedná o soustavnou nebo nárazovou činnost. Autorská činnost či nezávislá povolání se považují od 1.ledna 2009 vždy za soustavnou výdělečnou činnost. Z toho vyplývá povinnost přihlásit se k platbě důchodového pojištění na okresní správě sociálního zabezpečení, platit zálohy a po uplynutí zdaňovacího období podat Přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné.

Existují ale dvě výjimky. Pokud osoba samostatně výdělečně činná vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (to znamená, že vedle podnikání má zaměstnání) s ročním ziskem do 56 532 korun nebo se jedná o autorský honorář za příspěvek do médií za jeden měsíc od jednoho plátce do 7 000 korun, neodvádí z příjmů z autorského honoráře důchodové pojištění.

Nemocenské pojištění zůstává nadále dobrovolné. Je na každém, aby zvážil placení nemocenské, která mu zajistí dávky při nemoci (asi velmi nízké) nebo se zajistil pro nemoc jiným způsobem (komerční pojištění či spoření na „horší časy“).

Zdravotní pojištění

Do konce roku 2008 platilo, že zdravotní pojištění je nutné platit vždy, včetně honorářů do 7 000 korun nebo při vedlejší výdělečné činnosti. Bylo tedy nutné být přihlášen na zdravotní pojišťovně a po uplynutí zdaňovacího období podat Přehled o příjmech a výdajích. Řada autorů o této povinnosti nevěděla nebo ji vědomě obcházela. Dohledat tyto honoráře a nepřiznané pojistné je pro zdravotní pojišťovny totiž dosti obtížné. Možná i z tohoto důvodu jsou od 1. ledna 2009 honoráře nepřevyšující 7 000 korun zdaněné srážkovou daní od zdravotního pojištění osvobozeny.