Silniční daň a její nástrahy

Praha - Kdo a kdy platí silniční daň? Obecně platí, že podnikatelé, vyjímek je ale hned několik. Otázky kolem silniční daně, tak mohou někdy být poněkud zapeklité. Silniční daň pro rok 2009 pokračuje v trendu z roku 2008. To znamená, že zvýhodňuje vozidla, která jsou šetrnější k životnímu prostředí a naopak znevýhodňuje vozidla, která byla poprvé zaregistrována do 31. prosnce 1989.

Předmět daně

Daň se musí odvádět za silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti (například vozidla advokátů či auta určená k provozování svobodných povolání atd.). Vozidla pro přepravu nákladů s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny (v roce 2008 to bylo 12 tun) a registrovaná v České republice jsou předmětem daně vždy, bez ohledu na to, zda je používáme k podnikání či nikoliv. Předmětem daně ale naopak nejsou například zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a vozidla se zvláštní registrační značkou (například veteráni).

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena například vozidla s méně než čtyřmi koly (motocykly), vozidla armády, hasičů, zdravotnická atd. Nově jsou od daně osvobozena vozidla pro přepravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s nejvyšší povolenou hmotností do 12 tun, která jezdí na pohon šetrný k životnímu prostředí. Jde o vozidla na elektrický pohon, na hybridní pohon (spalovací motor a elektromotor), na LPG, CNG (stlačený zemní plyn) nebo směs benzínu a ethanolu.

Kdo platí silniční daň (poplatník daně)

Fyzická nebo právnická osoba, která je:

a) provozovatelem vozidla, a je zapsaná vtechnickém průkazu vozidla

b) zaměstnavatelem vpřípadě, že vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za použití jeho vlastního osobního automobilu, pokud povinnost zaplatit daň nevznikla již provozovateli

c) uživatelem vozidla vpřípadě neexistence provozovatele, zapsaného vtechnickém průkazu (úmrtí fyzické osoby, zánik právnické osoby apod.)

Základ a sazba daně

a) zdvihový objem motoru u osobních automobilů

b) součet největších povolených hmotností na nápravy vtunách a počet náprav u návěsů

c) největší povolená hmotnost vtunách a počet náprav u ostatních vozidel

Tyto údaje jsou k dispozici ve velkém TP vozidla. Sazba daně se pak nejsnáze zjistí pomocí výše uvedených charakteristik přímo z paragrafu 6 zákona o dani silniční. U vozidel poprvé registrovaných do 13.prosince1989 se sazba daně zvyšuje o 25 procent. Důvodem je „neekologičnost“ provozu těchto vozidel.

Slevy na dani (příklady)

- Sleva 25 procent u vozidel (ne osobních) určených pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě.

- Sleva podle data první registrace vozidla (platí pro všechna vozidla) - 48 procent po první 3 roky od registrace, 40 procent po další 3 roky a 25 procent po další 3 roky.

- Fyzické osoby nebo neziskové organizace mohou získat slevu 100 procent na vozidla s  hmotností od 3,5 do 12 tun, pokud tato vozidla nepoužívají pro podnikání. Při maximální hmotnosti přes 12 tun činí sleva 48 procent.

Zálohy na silniční daň

Silniční daň se platí zálohově do 15. dne po skončení čtvrtletí, tedy vždy do 15. dubna, 15. července, 15. října. Pouze poslední čtvrtá záloha je splatná již k 15. prosinci. Zúčtování roční povinnosti se zaplacenými zálohami se provede v přiznání k silniční dani za uplynulý rok k 31. lednu. Pokud zálohy zaplatíte později či vůbec ne a zaplatíte až podle přiznání k 31. lednu vaši roční povinnost, počítejte s tím, že zaplatíte finančnímu úřadu i penále za prodlení.

Několik poznámek na závěr:

1) Daňová povinnost vám vzniká měsícem registrace vozidla a používáním k podnikání. Neplatíte tedy za ty měsíce, po které vozidlo nepoužíváte k podnikání. Daň činí 1/12 roční sazby za každý měsíc daňové povinnosti. Prodáte-li vozidlo, končí vaše daňová povinnost v měsíci předcházejícímu měsíci prodeje.

2) Jste zaměstnanec a používáte své vozidlo pro služební cesty?Zaměstnavatel bude za vaše vozidlo platit silniční daň způsobem, který je pro něj výhodnější, tj buď obvyklým způsobem sazbou daně ze základu ( výše popsaným ), nebo 25 Kč za každý den služební cesty. Výhodnost závisí na počtu dnů služební cesty se soukromým vozidlem a dále na možnosti slevy na dani v závislosti na datu první registrace (v případě první varianty).

3) Pokud své vozidlo půjčíte někomu, kdo ho používá k podnikání, musíte zaplatit silniční daň a podat přiznání.

4) Zaplacená silniční daň, včetně případných doměrků, je daňově uznatelným nákladem, i když se týká jiného účetního období .