Ochrana učitelů před šikanou nově v zákoně. Pomáhá i aplikace Nenech to být

Mezi právy učitelů se od 1. září nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. Škola musí hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí vážná provinění žáků. Pomoci informovat o šikaně všeho druhu má i anonymní aplikace Nenech to být.

Video Studio 6
video

Jak bude fungovat zákonná ochrana učitelů před šikanou?

„Šikanu definujeme jako agresivní chování ze strany žáka nebo žáků vůči žákovi nebo skupině žáků nebo vůči pedagogovi. Zpravidla se šikana opakuje. Je to úmyslné skryté jednání, jehož cílem je například fyzické či emocionální týrání, v případě učitele profesní dehonestace,“ konstatoval ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petr Bannert.

Pokud jde o šikanu mezi žákem a učitelem, je zde nerovnoměrnost moci – přestože je učitel autoritou, žák získává moc. „Učitel se tak dostává do úzkých. Šikana se odehrává v učebnách, na chodbách, ale i mimo školu – například v kyberprostoru,“ upozornil Bannert.

Učitel se tak ocitá v ohrožení. „Cítí jakousi bezmoc a je potřeba, aby informaci, že je šikanován, sdělil. Pak je třeba, aby škola vytvářela bezpečné prostředí, ve kterém učitel ví, na koho se obrátit. Školy by měly mít preventivní programy, kde by měly být popsány postupy jak pro pedagogické pracovníky, tak pro vedení školy. Seznámeni by s tím měli být učitelé i žáci a rodiče,“ prohlásil Bannert.

Případné šetření zahajuje vedení školy, do něho se zapojí učitel, šikanující žák, případně i jeho rodiče. Na proces mají od září dohlížet zástupci státu.

„V paragrafu 31 se dává řediteli do ruky nástroj, že v případě, kdy žák velmi hrubě slovně nebo fyzicky napadá učitele, může zahájit řízení o vyloučení. V případě, že se dozví o šikaně, má povinnost do následujícího pracovního dne informovat orgán sociálně právní ochrany dětí a zároveň státního zástupce (v případě zletilého žáka),“ vysvětlil Bannert.

V opačném případě se mohou bránit šikaně ze strany učitele i samotní žáci. „I toto se samozřejmě ve školním prostředí děje. Je to o tom, aby žáci věděli, že škola má preventivní program. Zároveň by také měli vědět, na koho se obrátit – ať už je to třídní učitel, školní metodik prevence nebo zástupce ředitele, ředitel školy. Pověřený pracovník by pak měl rozkrýt stupeň závažnosti šikany,“ prohlásil Bannert.

Pokud škola nedokáže problém vyřešit sama, může oslovit externí školní experty ze sociálně poradenských pracovišť.

Nově vznikla také aplikace Nenech to být, která má podporu ministerstva školství. „Umožňuje žákům i pedagogům napsat anonymní e-mail, kde upozorní, že se odehrává nějaká šikana. Když se do ní školy zaregistrují, uvedou kontakty na odpovědné osoby,“ uvedl Bannert. Anonymní aplikace pomáhá zejména introvertům, kteří mají potíže se svěřovat.