Kauce se stanoví podle majetku, i 15 milionů může být málo

Praha – Olomoucký krajský soud přijal kauci 15 milionů korun za propuštění Tomáše Březiny – bratra údajného šéfa takzvané lihové mafie. Z vazby by měl být propuštěn po půldruhém roce. „Smyslem kauce je nahradit vazbu. Důvodem vazby je donutit obviněného, aby nepáchal trestnou činnost, aby se nevyhýbal a aby neuprchl,“ podotkl Kadlec. Samotná požadovaná částka kauce se pak odvíjí od majetkových možností obviněného. „Pro někoho jde o deset tisíc, což je minimální částka kauce v České republice, pro někoho se i 15 milionů může zdát málo,“ poznamenal. Horní hranice přitom neexistuje.

Video Jaká jsou pravidla vyměřování kaucí?
video

Jaká jsou pravidla vyměřování kaucí?

Kdy přichází kauce v úvahu?

Se souhlasem obviněného může peněžitou záruku složit i jiná osoba, musí však být před jejím přijetím seznámena s podstatou obvinění a se skutečnostmi, v nichž je shledáván důvod vazby. Na návrh obviněného nebo osoby, která nabízí složení peněžité záruky, orgán rozhodne, že

  1. přijetí peněžité záruky je přípustné, a zároveň s přihlédnutím k osobě a k majetkovým poměrům obviněného nebo toho, kdo za něho složení peněžité záruky nabízí, k povaze a závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán, a závažnosti důvodů vazby určí výši peněžité záruky v odpovídající hodnotě od 10 000 Kč výše a způsob jejího složení, nebo
  2. vzhledem k okolnostem případu nebo závažnosti skutečností odůvodňujících vazbu nabídku peněžité záruky nepřijímá.

Kauce může být povolena jen při útěkové vazbě

Ne vždy ale peníze mohou vazbu nahradit. „Jsou jenom tři vazební důvody. Je to obava, že obviněný uprchne a bude nedosažitelný, tu lze nahradit kaucí. Dále je to vazba koluzní, kde se obáváme, že obviněný bude ovlivňovat svědky a mařit průběh trestního řízení. Tu kaucí nelze v žádném případě nahradit. Podle zákona ale tato kauce může trvat jen tři měsíce. Poslední je kauza předstižná, kdy máme obavu, že postižený bude dál páchat trestnou činnost,“ vysvětlil Kadlec. Což je právě v případě Březiny kvůli rozsáhlosti tresné činnosti, z níž je obviněn, nepravděpodobné.

Co se sleduje vazbou?

Obviněný, což je osoba proti níž bylo zahájeno trestní řízení, smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,

  • že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest,
  • že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo
  • že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil.

Díky novele zákona z roku 2011 je možné pomocí kauce hájit práva poškozených. „Peníze jsou složeny na účet soudu do okamžiku, než je věc pravomocně skončena. Jestliže je obviněný zproštěn, jsou peníze vráceny. Pakliže je shledán vinným a odsouzen, kauce se mu tím okamžikem nevrací. Vrátí se až v případě, že nastoupí výkon trestu či zaplatí peněžitý trest, byl-li uložen, a náklady trestního řízení,“ vysvětlil. Pokud v případě figuruje poškozený, může mu být náhrada škody vyplacena právě z těchto peněz.

Jaký je osud přijaté kauce?

Z uvedeného vyplývá, že kauce není žádným výkupným za trest nebo „úplatkem“ pro zproštění obvinění. Kauce propadá státu jedině v případě rozhodnutí soudu, pokud obviněný

  • uprchne, skrývá se nebo neoznámí změnu svého pobytu, a znemožní tak doručení předvolání nebo jiné písemnosti soudu, státního zástupce nebo policejního orgánu,
  • zaviněně se nedostaví na předvolání k úkonu trestního řízení, jehož provedení je bez jeho přítomnosti vyloučeno,
  • opakuje trestnou činnost nebo se pokusí dokonat trestný čin, který dříve nedokonal nebo který připravoval nebo kterým hrozil, nebo
  • se vyhýbá výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo peněžitého trestu nebo výkonu náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý trest.