Komu stát vyplatí pohřebné?

Praha - Někdy v životě nastanou i neradostné chvíle. Náš stát ve svém sociálním systému pamatuje i na ně, příkladem může být třeba pohřené. V dnešní době tato pomoc již nedosahuje dřívějších rozměrů, kdy byl nárok na pohřebné prakticky při všech vypravovaných pohřbech, přesto tato dávka stále existuje.

V rámci úsporných opatření v minulých letech zůstal nyní zachován nárok na pohřebné pouze ve dvou možných případech, a to:

- pokud se vypracuje pohřeb nezaopatřenému dítěti

- pokud se vypravuje pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte.

Jako nezaopatřené se přitom posuzuje dítě ve věku do 15 let a dále pak dítě ve věku od 15 do 26 let, pokud se připravuje na budoucí povolání (formou denního studia nebo také formou dálkového studia, pokud při něm nepracuje). Jako nezaopatřené dítě se posuzuje také dítě ve věku od 15 do 18 let, pokud je vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Současně pro nárok na pohřebné platí podmínka, že zemřelý musel mít ke dni smrti trvalé bydliště v České republice. Nárok na pohřebné má pak ta osoba, která vypravila pohřeb, nemusí jít nutně o příbuzného zemřelého.  Výše pohřebného je pro všechny stejná a činí 5 tisíc korun.

Protože pohřebné patří mezi dávky státní sociální podpory, lze o něj požádat na odboru státní sociální podpory, tyto úřady spadají pod úřady práce. Rozhodující pro určení příslušnosti konkrétní pobočky úřadu je trvalé bydliště žadatele o pohřebné. Žádost o pohřebné se podává na předepsaném tiskopise, který lze nalézt mimo jiné na internetu na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Vydáno pod