Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty platné od 1. ledna 2009

Třebíč - Od 1. ledna 2009 vstoupí v platnost další ze série novel o dani z přidané hodnoty (DPH). Novela přináší mnoho změn. Některé z nich jsou spíše kosmetické, jiné mají podnikatelům výpočet daně zjednodušit.

Nová definice pojmu obrat

Pojem obrat je zásadní pro povinnou registraci plátců. Nové vymezení více odpovídá předpisům Evropské unie. Doposud používaný pojem výnos (z účetnictví) a příjem (z daňové evidence) se nahrazuje obecnějším pojmem úplata. Zavedením tohoto pojmu se stírá rozdíl mezi tím, kdo vede účetnictví a tím, kdo vede daňovou evidenci.

Obratem se podle nové definice rozumí souhrn úplat (peněžních i nepeněžních) bez daně za ekonomickou činnost s místem plnění v tuzemsku. Ekonomickou činností se rozumí uskutečněná plnění, tj. dodání zboží, převod nemovitostí, poskytnutí služby. Úplata přijatá před uskutečněním plnění (záloha) se do obratu započítá až ke dni uskutečnění plnění. Limit obratu pro registraci plátce zůstává zachován na 1 milionu korun za 12 po sobě následujících měsíců. Obrat podle těchto nových pravidel se bude poprvé počítat až za období po 1. Lednu 2009.

Daňový doklad

Novela jednoznačně stanovuje také povinnost plátce daně z přidané hodnoty vystavit daňový doklad, zatímco dříve měl plátce povinnost vystavit doklad pouze na vyžádání.

Plátci vedoucí daňovou evidenci mají navíc nově možnost volby. Buď daň přiznají z přijaté platby (zálohy) nebo až při uskutečnění zdanitelného plnění. Do 31. prosince 2008 měli naopak zákaz vystavit daňový doklad na přijatou platbu - zálohu.

Finanční leasing

Ve změněném zákoně o dani z přidané hodnoty se ruší samostatný pojem finanční leasing. Leasingové smlouvy se dělí na dvě skupiny:

  1. Z leasingové smlouvy vyplývá povinnost přechodu vlastnictví předmětu na nájemce. Jde o dodání zboží či o převod nemovitosti. Pronajímatel odvádí DPH z celkové ceny leasingu (součet všech splátek včetně prodejní ceny) na počátku smlouvy. Nájemce obdobně uplatní nárok na odpočet. Daňovým dokladem v takovém případě není splátkový kalendář, ale faktura. Nadále zůstává v platnosti nemožnost uplatnit DPH u osobních automobilů. Tato úprava se netýká smluv, u kterých k podpisu a předání předmětu leasingu došlo do 31. prosince 2008.
  2. Z leasingové smlouvy nevyplývá povinnost přechodu vlastnictví předmětu na nájemce. Nájemce má pouze opci k přechodu vlastnictví nebo přechod vlastnictví není řešen. Z pohledu DPH se jedná o dodání služby a režim tedy zůstává stejný jako v roce 2008. Daňovým dokladem je splátkový kalendář.

Další změny

Součástí novely platné od 1. ledna 2009 jsou ale i další změny. První se týká vyjmutí reklamních a propagačních materiálů z předmětu daně. Jedinou podmínkou pro vyjmutí těchto předmětů z předmětu daně na výstupu bude cena bez daně maximálně do 500 korun.

Další změny pak nastávají ve lhůtě pro uplatnění odpočtu daně. U přijatých zdanitelných plnění, u kterých není nárok krácen koeficientem, zůstává tři roky. Nárok však lze nově uplatnit v řádném daňovém přiznání (dříve nutnost dodatečného přiznání).