Nástrahy darovací daně

Praha - Daň darovací spolu s daní dědickou a z převodu nemovitostí patří do zvláštní skupiny daní. Předmětem daně zde není příjem nebo majetek, ale převod majetku. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. Jde jak o majetek nemovitý, tak o movité věci či jiný majetek (peníze, akci apod). Předmětem daně darovací není například nabytí majetku děděním nebo nabytí majetku, kdy je tento příjem daněn daní z příjmů.

Od daně darovací jsou osvobozeny například dary majetku určeného na financování kultury, školství, sportu, zdravotnictví, dary přijaté církvemi, nadacemi, obecně prospěšnými společnostmi či politickými stranami.

Kdo daň platí a kolik?

Daň platí nabyvatel. Dárce je ručitelem. Pouze při darování mimo Českou republiku platí daň dárce. Pokud tedy darujete někomu nějaký majetek a daň nezaplatí obdarovaný, bude chtít finanční úřad daň po vás.

Základem daně je cena bezúplatně získaného majetku, snížená o případné dluhy spojené s tímto majetkem nebo snížená o clo a daň v případě daru z ciziny. Cenu stanoví znalec na základě zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku.

Výše daně závisí na tom, do které skupiny účastníci převodu spadají. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (rodiče - děti) a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy) a další osoby, které s dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti. Do III. skupiny patří ostatní fyzické nebo právnické osoby.

Sazby daně se pohybují od 1 procenta do 40 procent v závislosti na příbuzenském vztahu a výši základu daně (§12-14 zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí).

Kdo daň platit nemusí?

Podstatné je, že od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny. Osvobození převodu majetku ve III. skupině lze uplatnit jen u movitých věcí, peněz nebo cenných papírů, a to do výše maximálně 20 tisíc korun. Daň se odvádí jen z částky přesahující tento limit.

Kdo podává daňové přiznání a kdo ne?

Daňové přiznánínepodávají osoby zařazené do I. a II. skupiny a v případě daru do 20 tisíc korun ani osoby patřící do III. skupiny. V ostatních případech musí tyto osoby podat daňové přiznání k dani darovací správci daně (finančnímu úřadu) do 30 dnů ode dne, kdy došlo k nabytí majetku. Součástí přiznání je ověřená kopie dokladu dokládající vlastnický vztah k majetku a znalecký posudek o ceně majetku (posudek o ceně se nevyžaduje, jde-li o pozemek bez trvalých porostů a staveb).

Finanční úřad na základě přiznání daň vypočítá a vyměří v tzv. platebním výměru. Tuto daň je nutné zaplatit do 30 dnů od doručení výměru. Máte-li tedy možnost a jste-li v I. nebo II. skupině osob, radostně darujte i přijímejte dary. Osvobození od daně darovací znamená velkou úlevu a nemusí trvat věčně.

Úřednice finančního úřadu
Úřednice finančního úřadu