Jak využít výdajové paušály a nepřijít o slevy?

Praha – V daňovém přiznání neuvádí podnikatel jen své příjmy. Staví proti nim také výdaje spojené s provozováním podnikatelské činnosti. Ty může prokázat buď tím, že si bude celý rok poctivě schovávat všechny doklady, kterými pak prokáže své výdaje, anebo sáhne po paušálu. Pokud se rozhodne pro druhou možnost, přijde nově o možnost uplatnit daňové slevy. Avšak neplatí to stoprocentně.

Základem daně jsou výše příjmů, snížené o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Výdaje může poplatník uplatnit dvěma způsoby:

  1. Výdaje prokazatelně vynaložené: Poplatník v tomto případě vede daňovou evidenci, která umožňuje zjištění základu daně. Daňová evidence obsahuje evidenci příjmů a výdajů, pohledávek a závazků a další evidenci podle potřeby (evidence majetku, mzdová evidence atd. Veškeré příjmy a výdaje musí být doloženy účetním dokladem.
  2. Výdaje procentem z příjmů (výdajové paušály): Smyslem výdajového paušálu je zjednodušit výpočet základu daně a evidenci poplatníka. Poplatník, který používá výdajové paušály, je povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

Výdajový paušál může uplatnit každý poplatník, ale způsob uplatnění výdajů nelze během roku měnit. Paušály jsou výhodné pro toho poplatníka, jehož skutečné výdaje jsou menší než příslušný paušál.

Paušál zahrnuje veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Při využití paušálu již nelze uplatnit žádné další konkrétní výdaje.

Výše výdajových paušálů je v roce 2013 stejná jako v předchozím roce, ale od 1. ledna 2013 došlo k omezení absolutní výše výdajových paušálů u určitých typů příjmů. Navíc pokud osoby samostatně výdělečně činné využijí výdajové paušály, nemohou nově současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela/manželku. Toto opatření zvýší odvodové povinnosti poplatníků. Zůstane však zachována možnost využívat další úlevy, jako základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu.

Výše paušálů podle druhů příjmů:

  • 80 % z příjmů ze zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství
  • 80 % z příjmů ze živností řemeslných
  • 60 % z příjmů u ostatních živností
  • 40 % z příjmů podle zvláštních předpisů, nezávislých povolání a z autorských práv (s výjimkou uvedenou v bodě e). Maximálně lze uplatnit 800 000 Kč (tomu odpovídá příjem 2 000 000 Kč). K příjmům přesahujícím tento limit se při použití paušálu již žádné výdaje neuplatní.
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Maximálně lze uplatnit 600 000 Kč (tomu odpovídá příjem 2 000 000 Kč)

Má-li poplatník více druhů příjmů a u každého je jiná výše paušálu, musí zvlášť evidovat příslušné příjmy podle přiřazeného paušálu. V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové slevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude menší než polovina celkového základu daně (např. základ daně z podnikání při využití paušálu je 200 000 Kč, základ daně ze zaměstnání je 300 000 Kč).

Příklady: Paušál ano, či ne?

Advokát Liška měl za rok příjmy 3 600 000 Kč. Skutečné výdaje 1 100 000 Kč. Paušál 40 % činí 1 440 000 Kč. V roce 2012 pro něj tedy bylo výhodnější využít paušál.
Základ daně je: 3 600 000 – 1 440 000 = 2 160 000 Kč.
V roce 2013 je výše paušálu omezena částkou 800 000 Kč. Výhodnější tedy bude použít skutečné výdaje. Základ daně je: 3 600 000 – 800 000 = 2 800 000 Kč. Daňová povinnost bude vyšší.

Podnikatel Novák dosáhl za rok 2012 příjmu 800 tisíc Kč. Uplatňuje výdaje paušálem 60 %. Manželka je na rodičovské dovolené s jejich ročním synem. Jaká bude daňová povinnost za rok 2012 a 2013 při stejném zadání?

Rok 2012: Příjmy 800 000 Kč, výdaje 480 000 Kč (800 000 Kč x 60 %). Základ daně je tedy 320 000 Kč (800 000 Kč – 480 000 Kč). Daň z příjmu je 48 000 Kč. Sleva na poplatníka je 24 840 Kč, na manželku 24 840 Kč. Daň po uplatnění slev je 0 Kč. Daňové zvýhodnění na jedno dítě je 13 404 Kč za rok. Pan Novák obdrží daňový bonus 13 404 Kč.

Rok 2013: Příjmy 800 000 Kč, výdaje 480 000 Kč (800 000 Kč x 60 %). Základ daně je tedy 320 000 Kč (800 000 Kč – 480 000 Kč). Daň z příjmu je 48 000 Kč. Sleva na poplatníka je 24 840 Kč, slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě nemůže pan Novák uplatnit. Daňová povinnost je tedy 23 160 Kč. Finančně si tedy pan Novák pohorší o 36 564 Kč (23 160 + 13 404).