Vdovské důchody – poněkud složitá matematika

Praha - Paní Hana se ocitla ve složité životní situaci. Její těžce nemocný manžel, o kterého se starala doma a kvůli tomu nechodila do práce, zemřel. Zatímco do té doby pobírala paní Hana příspěvek na péči, po smrti manžela se ocitla takřka bez prostředků. Ptá se proto, zda má nárok na vdovský důchod a jak dlouho jej bude moci pobírat.

Vznik nároku

Nejprve je nutné popsat případy, kdy nárok na vdovský důchod vzniká. Pozůstalý manžel či manželka získá vdovský důchod například ve chvíli, když zesnulý partner pobíral starobní nebo invalidní důchod (zákon hovoří o tom, že byli „poživateli důchodu“). Dalším důvodem, který otevírá cestu k vdovskému důchodu, je pak to, že zesnulý splnil ke dni smrti podmínky pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. Byla mu tedy například již přiznána invalidita třetího stupně, ale důchod zatím nepobíral. A poslední možností je, že manžel či manželka zemřeli následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Délka nároku

Pokud nárok existuje, je nutné si ujasnit, jak dlouho trvá. Základní lhůta je jeden rok od smrti manžela nebo manželky, která platí pro všechny pozůstalé s nárokem na vdovský či vdovecký důchod. Lhůta jednoho roku se prodlužuje (mnohdy na neurčito) v následujících případech:

  1. Vdova či vdovec pečují o nezaopatřené dítě. Tedy dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle šestadvaceti let (o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod).
  2. Pozůstalý pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV (typicky poživatelé příspěvku na péči).
  3. Pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV (opět se jedná o poživatele příspěvku na péči).
  4. Pozůstalý je invalidní v třetím stupni.
  5. Vdova či vdovec dosáhli alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže/ženu stejného data narození anebo pokud dosáhli důchodového věku, je-li nižší.

Připomenout je ale třeba také to, že i v případě, že nárok na vdovský důchod po roce zanikne (tzn. neexistují důvody pro prodloužení), neznamená to pro nárok definitivní tečku. Vzniknout totiž může znovu, a to tehdy, pokud se jedna z výše uvedených podmínek splní do dvou let po zániku onoho nároku na vdovský důchod.

Výše zmíněné body mají poněkud složitou konstrukci, a tak je přiblížíme na příkladu paní Hany. Její manžel pobíral před smrtí starobní důchod. Nárok na vdovský důchod tedy paní Haně vznikl. Pobírat ho bude jistě jeden rok. Body 1 – 4 případného prodloužení paní Hana nesplňuje. Jak to je ale s posledním bodem? Bezdětné Haně je 57 let, narodila se 1. 3. 1956. Muž stejného data narození půjde do důchodu ve věku 63 let a 6 měsíců. Aby splnila bod pět, musí být Haně alespoň o čtyři roky méně než 63 let a 6 měsíců, tedy 59 let a 6 měsíců (její vlastní důchodový věk je 63 let, což druhou část bodu pět nesplňuje).

Teď přichází hra o data. Manžel paní Hany zemřel 6. 7. 2013. Jeden rok tedy bude Hana pobírat vdovský důchod. 6. 7. 2014 jí bude 58 let a 4 měsíce. Nárok na prodloužení tedy mít nebude a výplata přestane chodit. Jenže je tu zmíněné obnovení. 59 let a 6 měsíců bude Haně za rok a dva měsíce. Stihne tedy dvouletou lhůtu a v září 2015 bude mít opět nárok na vdovský důchod.

Výše důchodu

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní a procentní výměry. Základní výměra je aktuálně 9 % průměrné mzdy (tedy 2 330 Korun). Procentní výměra důchodu je pak polovina procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Opět složitá konstrukce.

V případě paní Hany manžel pobíral důchod 13 tisíc korun. Základní výměry jsou pro všechny důchody stejné, a tak od této částky odečteme oněch 2 330 Korun a dostaneme tak procentní sazbu jeho důchodu, tedy 10 770 korun. Polovina této částky plus (opět) základní výměra ve výši 2 230 korun nám dají dohromady částku, která paní Haně náleží, a to 7 665 korun měsíčně.

Žádost o přiznání dávek vdovského důchodu se podává na okresní správě sociálního zabezpečení. Mezi dokumenty, které je třeba mít s sebou, patří občanský průkaz, úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky, oddací list a důchodový výměr zemřelého (pokud je pozůstalý důchodce, tak i jeho vlastní).

Nové manželství nárok ruší

Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká, stejně jako pravomocným rozhodnutím soudu o tom, že vdova či vdovec zesnulého úmyslně usmrtila. Pokud má pozůstalý nárok na vlastní starobní nebo invalidní důchod, vyplácí se v plné výši nejvyšší důchod a z ostatních důchodů pak polovina procentní výměry.