Vizitky diskutujících

Účastníci panelové diskuse na téma Společnost vědění a znalostní ekonomika v ČR? v Centru současného umění DOX

Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.– ekonom, vedoucí vědecký pracovník na Národohospodářském ústavu AV ČR, docent ekonomie na CERGE, člen Ekonomické Skupiny Odborníků ODS a člen NERVu (Národní ekonomické rady vlády). Ve své výzkumné činnosti se specializuje na ekonomii transformace, aplikovanou mikroekonomii, struktury trhu, správu a řízení podniků, a životní prostředí. Během své odborné praxi působil jako externí konzultant pro Světovou banku a jako hodnotitel pro Evropskou komisi. V letech 2003-2008 byl ředitelem Národohospodářského ústavu AV ČR a CERGE Univerzity Karlovy v Praze. Byl též členem odborného pracovního týmu pro přípravu ekologické daňové reformy, pro přípravu Národního alokačního plánu na roky 2008-2012 Ministerstva životního prostředí ČR a členem expertního týmu pro přípravu výzkumných směrů NPVaV II a III. Od roku 2002 je lokálním  koordinátorem ročenky konkurenceschopnost IMD „World Competitiveness Yearbook“. 

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.– ekonom a profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 1997–2003 dvě funkční období děkanem. Je reprezentant institucionální ekonomie. Je autorem řady odborných článků a publikací (například  Zastřenou vizi ekonomické transformace/Karolinum 1997 nebo Ekonomii důvěry a společného dobra/Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2005). Podílel se na dokumentu Pokoj a dobro. Jako člen katolické církve se angažuje i ve prospěch křesťanské sociální etiky. V roce 2008 byl papežem Benedikt XVI. jmenován členem Papežské akademie společenských věd.

Doc. Ing. Karel Müller, CSc.– docent a čestný člen vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se problému sociální úlohy vědy a techniky, rozvoje inovačních systémů a sociálních transformací v moderních společnostech. Je autorem publikace Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna (Sociologické nakladatelství 2002) a spoluautorem řady domácích a zahraničních publikací, které se věnují problému sociální úlohy vědy a techniky, rozvoje inovačních systémů a sociálních transformací v moderních společnostech. Působí v Mezinárodní sociologické asociaci a Evropské sociologické asociaci. Je členem správní rady Národohospodářského ústavu a Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.– profesor informatiky, bývalý rektor Masarykovy univerzity, současný děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Viceprezident American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies v New Yorku. V letech 2002-8 senátor Parlamentu ČR (člen Klubu otevřené demokracie, člen Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy), působil v něm mj. jako místopředseda Ústavně-právního výboru a místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská práva a petice. Místopředseda Evropského hnutí v České republice. Více než deset let působil jako výkonný předseda národního nominačního výboru amerického Eisenhower Fellowships. Dlouhodobě se věnuje zejména vzdělávací a vědní politice a společenským důsledkům informatiky. Ve veřejném prostoru se též dlouhodobě kriticky vyjadřuje k reformám vzdělávací a vědní politiky v ČR, zejména systému hodnocení.

Moderuje:

Marcela Linková – vědecká pracovnice oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR. Pohybuje se v oblasti feministických kritik poznání, genderových teorií, genderové sociologie institucí a vědních studií. Výzkumně se zaměřuje na problematiku vykazatelnosti ve vědě, proměny výzkumných organizací a na analýzy vědních politik z genderové perspektivy, zejména v oblasti utváření kariérních drah a genderování institucí. Od roku 2001 je koordinátorkou Národního kontaktního centra - ženy a věda. Je členkou poradní skupiny Evropské komise the Helsinki Group on Women and Science.