Vyplatí se dobrovlné státní pojištění na důchod?

Příbor - Pro nárok na starobní, plně invalidní či částečně invalidní důchod zákon stanouje potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Pokud potencionální žadatel o důchod tuto podmínku nesplňuje, hrozí mu, že důchod od státu nedostane. Takové situaci lze ovšem předcházet placením dobrovolného důchodového pojištění. Tímto způsobem si mohou lidé chybějící dobu pojištění doplatit. Od 21. srpna 2008 přitom lze pojistné na dobrovolné pojištění doplatit i po podání žádosti o důchod, pro jehož nárok a výši mají být takto doplácená doba započteny.

Pokud se člověk rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. Minimální měsíční pojistné je v roce 2008 celkem 2 800 korun, nebo-li 28 procent z částky 10 000 korun, která je pro rok 2008 nejnižším vyměřovacím základem pro odvod pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. S  účinností od 1. ledna 2009 dojde k podstatnému snížení minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se bude toto pojistné hradit, bude 5 889 korun a minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění bude činit 28 procent z této částky, tj. 1 649 korun.

Dobrovolné důchodové pojištění si mohou pro období po 31. prosinci 1995 platit například osoby evidované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání nebo studenti středních a vysokých škol, kterým již uplynula doba neplacené účasti na důchodovém pojištění. Dále pak lidé, kteří odešli pracovat do zahraničí a chtějí si na tuto dobu zajistit účast na českém důchodovém pojištění (toto je výhodné v případech, kdy se jedná o výkon výdělečné činnosti ve státě mimo Evropskou unii, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení) nebo vykonávají dlouhodobou dobrovolnickou službu.

Dobrovolného důchodového pojištění mohou být účastni i ostatní lidé, u kterých neexistuje některý z výše uvedených důvodů, ti však maximálně po dobu deseti let. K dobrovolnému důchodovému pojištění je možné se přihlásit pouze 2 roky nazpět, případně pouze 1 rok zpět ode dne podání přihlášky, výjimkou jsou uchazeči o zaměstnání a studenti, kteří se mohou přihlásit kdykoliv.

Protože placením dobrovolného důchodového pojištění člověk vykrývá dobu, kdy nepracuje, aby mu mohla být započtena na důchod, není třeba si dobrovolné důchodové pojištění platit za dubu, kdy je člověk řádně zaměstnán. Totéž platí také pro samoplátce zdravotního pojištění. Výjimkou je pouze práce na dohodu o provedení práce, která se pro placení zdravotního pojištění ani pro nárok na důchod nezapočítává, a proto je nijak neovlivňuje.

Konkrétní informace k dobrovolnému důchodovému pojištění i dalším otázkám z oblasti důchodového pojištění poskytují okresní správy sociálního zabezpečení.