Jak na přechod z centrálního vytápění na vlastní zdroj?

Praha - Domníváte se, že centrální vytápění bytu vás přijde moc draho a že vlastní zdroj vytápění (např. plynový kotel) by byl úspornějším řešením? Otázka je, zda odpojení od centrálního vytápění lze vůbec legálně provést a jaké bude mít (i finanční) důsledky. Není pravda, že co se děje za zdmi vašeho bytu, nemusí někoho zajímat. Právě naopak. Změna vytápění, ač se to na první pohled nezdá, se značně dotýká práv vlastníků ostatních bytových jednotek a vyžaduje také povolení úřadů.

Souhlas stavebního úřadu

Je sice pravda, že ve vztahu ke stavebnímu úřadu samotné odpojení, pokud nedochází k žádným stavebním úpravám, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, je však třeba vzít v úvahu další související skutečnosti vyplývající ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.). Podle § 126 odstavce 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlase. V těchto dokumentech je definován účel užívání stavby, a tedy i způsob vytápění jednotlivých bytů.

V konečném důsledku je tedy odpojení od centrálního vytápění změnou v užívání stavby ve smyslu § 126 stavebního zákona, která je přípustná jen na základě písemného souhlasu, resp. rozhodnutí o změně účelu užívání vydaném stavebním úřadem. Jelikož se změna dotýká práv třetích osob (např. vlastníků ostatních bytových jednotek), stavební úřad vyrozumí osobu, která ji oznámila, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň určí podklady nezbytné pro řízení. Nejzásadnějším z těchto podkladů je přitom souhlas vlastníků ostatních bytových jednotek v domě.

Občanskoprávní titul

Spoluvlastnické vztahy k budovám a k jednotlivým bytům upravuje tzv. zákon o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.). Rozvody tepla, teplé a studené vody, kotelny, výměníky tepla jsou uvedeny v příkladném výčtu společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (§ 2 písmeno g zákona o vlastnictví bytů), nejsou tedy jen vašim majetkem, o kterém byste mohli sami rozhodovat. Se změnou stavby a změnou způsobu užívání stavby musí dle § 11 odstavce 5 zákona o vlastnictví bytů souhlasit všichni vlastníci jednotek. Je tedy zapotřebí, aby odpojení od centrálního vytápění bylo jednomyslně odhlasováno na shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek. Jedině tak lze získat občanskoprávní titul k odpojení od centrálního vytápění.

Nic není zadarmo

Jestli si myslíte, že úřady ani ostatní spoluvlastníci nemusejí přijít na to, že máte v bytě „načerno“ vlastní kotel a že jste se odpojili od centrálního vytápění, máte nejspíš pravdu. Jenže co když nebudete platit zálohy na vytápění případně na teplou vodu? Nejenže by tak váš záměr mohli sousedé snadno odhalit, ale navíc jednáte protiprávně, neboť zálohy jste povinni platit, i když jste se odpojili.

Dalším předpisem, který na odpojení od centrálního vytápění pamatuje je totiž vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 372/2001 Sb. která provádí § 78 odstavec 5 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.). Tato vyhláška ukládá vlastníkovi odpojeného bytu povinnost platit základní složku nákladů na vytápění případně na teplou vodu, což činí 40 až 50 procent z poměrné částky, kterou by zaplatil, kdyby byl připojen (tzv. zálohy).

Říkáte si, proč bych měl platit něco dalšího, když mám svůj vlastní zdroj. Tento pohled je však velmi zjednodušený neřkuli sobecký. Uživatel odpojeného bytu nadále využívá otopnou soustavu: rozvody tepla, které vedou zdmi, teplo ve společných prostorách objektu atd., jejichž užívání se nemůže zříci. V případě vhodného umístění bytu je navíc tento byt vytápěn hlavně prostupem tepla z okolních trvale vytápěných místností, což by způsobilo, že vlastním zdrojem by si uživatel odpojený byt nevytápěl, ale pouze „dotápěl“. Povinnost podílet se na nákladech za centrálně dodávané teplo je tedy opodstatněná.

Nesmíme dále zapomenout na § 77 odstavec 5 energetického zákona, dle kterého změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být sice provedena, ale jen za předpokladu, že veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Toto ustanovení pamatuje kromě souhlasu stavebního úřadu také na souhlas orgánů ochrany životního prostředí a soulad s územní energetickou koncepcí.

Sečteno, podtrženo, odpojit od centrálního vytápění se lze, nebude však jednoduché získat k tomu všechna potřebná povolení a souhlasy a navíc odpojení nemusí být finančně tak výhodné, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Dvoutisícová bankovka
Zdroj: ČTK
Autor: David Veis