Stejný úvod i závěr. Bakalářská a diplomová práce exministra Krčála se v některých pasážích neliší

Úvodní část diplomové práce bývalého ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kterou vypracoval na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, je plagiát. Dokládá to srovnání s jeho bakalářskou prací – ta byla rovněž do velké míry nepůvodní a kvůli ní Krčál rezignoval.

Petr Krčál
Zdroj: ČTK Autor: Michal Krumphanzl

Diplomovou práci s názvem Volný čas dospělých odevzdal tehdejší Bc. Petr Krčál roku 2009. Vypracoval ji pod vedením PaedDr. Dagmar Nejedlé. Na úvod píše: „Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Volný čas dospělých zpracoval samostatně a použil jen literaturu uvedenou v seznamu literatury, která je v práci uvedena.“

Na prokázání, že to není pravda a jde o plagiát, tentokrát nebylo potřeba ani porovnávání s databázovými systémy. Celých prvních 17 stran diplomové práce – která pomohla Krčálovi získat vysokoškolský titul Mgr. – je totiž zcela totožných s Krčálovou prací bakalářskou. Jedinou výjimkou je nahrazení věty „ve své bakalářské práci bych se chtěl věnovat“ větou „ve své diplomové práci bych se chtěl věnovat“.

 

Jak ukázaly dřívější analýzy, bakalářská práce byla z velké části opsaná od jiné absolventky Univerzity Tomáše Bati – Marie Doležalové. Podle experta Jana Macha z Vysoké školy ekonomické, který práci nechal prozkoumat analytickým počítačovým programem iThenticate, je shoda mezi oběma bakalářskými pracemi asi 30 procent.

„V textu jsem dohledal okolo 40 stran, které jsou přepsány z jiných zdrojů,“ uvedl Mach. Celá práce má rozsah 84 stran, z toho textu je 65 stran. „Opsaných nebylo takových 12 stránek,“ dodal Mach. „Pokud bych nepočítal přílohy, které tvoří například fotografie a převzatá SWOT analýza od Kraje Vysočina, pak ten rozsah bude větší než polovina práce,“ tvrdí.

Co je stejné, co je nové

Při hlubší analýze magisterské diplomové práce Petra Krčála se ukazuje, že se jedná o prakticky kompletní práci bakalářskou, kterou sociálně demokratický politik obhájil na Institutu meziooborových studií Tomáše Bati ve Zlíně. Je rozšířena o přibližně 25 stran textu nového. Tento nový text je pak rozprostřen mezi další kapitoly původní bakalářské práce.

Nicméně ani tento rozšiřující text není vždy původním autorským textem Krčála. Ve své práci sice například odkazuje na autory publikací, ale ani zde nevyznačuje, že se jedná o přímé citace, tedy o kompletně převzatý text z jiné publikace. Jako příklad slouží text na straně 19, kde sice odkazuje na publikaci Hájka z roku 2008, neoznačuje však správně, že se nejedná o text vlastní, ale převzatý.

Navzdory tomu, že se diplomová práce měla dle názvu věnovat volnému času dospělých, je většinová část práce věnována volnočasovým aktivitám mládeže - bakalářská práce nesla název „Mládež a volný čas“. Petr Krčál tak píše spíše o mládeži a dětech, jen místně nahrazuje slova jako „děti“ či „mládež“ slovem „dospělí“.

Stejným způsobem se autor vypořádal se závěrem diplomové práce, ke kterému dospěl. I ten je totiž z naprosté většiny opsaný. Jen už nepoužívá označení bakalářská práce, ale diplomová. A do věty z bakalářské práce vedle „mládeže“ doplnil i „dospělé“. Jeho závěry jsou ale jinak zcela totožné.

V bakalářské práci píše: „Obsah mé bakalářské práce dokazuje, že skoro dvě třetiny rodičů pociťují jako velký problém nedostatek času na svoje děti. Více než polovina rodičů má také obavu z toho, jaká 'parta' nakonec rozhodne o dospívání jejich dítěte a tím mnohdy i o celém dalším směřování jejich života.“

Diplomová práce dochází ke stejnému zjištění, i když se měla zabývat jiným segmentem společnosti. Dočteme se tak, že: „Obsah mé diplomové práce dokazuje, že skoro dvě třetiny populace pociťují jako velký problém nedostatek času na svoje zájmy a aktivity. Více než polovina rodičů má také obavu z toho, jaká 'parta' nakonec rozhodne o dospívání jejich dítěte a tím mnohdy i o celém dalším směřování jejich života.“

Krčál vystudoval úspěšně 

Na dotaz ČT k této diplomové práci Petr Krčál reagoval: „Tehdy mi povolili, abych pokračoval v původní práci, to je jedna věc. Já jsem absolvoval pět let studia, které bylo složeno nejenom samozřejmě z těchto prací, ale ze všech zkoušek, které jsem absolvoval. V 45 letech, se třemi dětmi. Povolili mi tuto práci. Pokud vy ji tady dnes vydáváte, tak se zeptejte škol, proč mi povolili, abych ji obhájil.“

Mluvčí Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK) Jan Červenka uvedl, že podle dochované studijní dokumentace Petr Krčál studoval úspěšně, diplomovou práci v oblasti andragogiky řádně obhájil a státní závěrečné zkoušky úspěšně složil v roce 2009. Práce prý splnila potřebné formální náležitosti.

„Co se shody s jinou kvalifikační prací týče, od roku 2012 používá UJAK antiplagiátorský systém Theses, v němž prověřuje případnou shodu plošně u všech prací. V roce 2009 UJAK do systému Theses, podobně jako většina dalších vysokých škol, zapojena nebyla, nebylo tedy bohužel možné plagiátorství efektivně odhalit. Práci v současné chvíli posuzujeme a již nyní z předběžných zjištění je jasné, že podle vysoké míry shody by ji dnes nebylo možné na naší škole obhájit,“ sdělil Červenka.

Krčál rezignoval v úterý kvůli podezření z plagiátorství na funkci ministra. Ve čtvrtek se vzdal i křesla předsedy krajské organizace sociálních demokratů na Vysočině. Skončil zároveň jako místopředseda okresní organizace ve Žďáru nad Sázavou a zůstal jen řadovým členem ČSSD.