Text memoranda k projektu zklidnění Severojižní magistrály

Text memoranda k projektu zklidnění Severojižní magistrály, jak jej schválila Rada hlavního města Prahy:

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu zklidnění Severojižní magistrály

Účastníci memoranda

Vláda České republiky, zastoupena předsedou vlády Ing. Mirkem Topolánkem; sídlem Nábřeží E. Beneše 4, Praha 1

a

Hlavní město Praha, zastoupené primátorem hl. m. Prahy MUDr. Pavlem Bémem; sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1; IČ 00064581

a

Ministerstvo dopravy ČR, zastoupené ministrem vlády Ing. Alešem Řebíčkem; sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1; IČ 66003008

a

Ministerstvo kultury ČR, zastoupené ministrem vlády Mgr. Václavem Jehličkou; sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1; IČ: 00023671

s vědomím významu projektu zklidnění Severojižní magistrály pro občany České republiky a obyvatele hlavního města Prahy tímto prohlášením stvrzují společný zájem na koordinovaném řešení a vzájemné spolupráci při projektu zklidnění Severojižní magistrály a komplexní rekonstrukce Národního muzea.

Preambule

Vláda České republiky, hlavní město Praha, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo kultury ČR chtějí vzájemnou spoluprací docílit významné změny trasy Severojižní magistrály a rekonstrukce Národního muzea. Společným záměrem je zajistit dopravní zklidnění Severojižní magistrály, jakož i urbanisticky, architektonicky a dopravně opět spojit Václavské náměstí s Národním muzeem a napravit tak nesprávná rozhodnutí z minulého období komunistického režimu, která vedla k dopravně nežádoucímu stavu v centru Prahy a zcela nevhodně izolovala budovu Národního muzea od prostoru Václavského náměstí.

Článek I.

Václavské náměstí a objekt Národního muzea jako jednolitý celek řadí hlavní město České republiky po bok evropských metropolí, jež se mohou pyšnit existencí „národního bulváru“, prostoru, který reprezentuje spojení vlastní historie, kultury a státnosti s živou přítomností.

Minulý režim funkci tohoto bulváru zrušil necitlivým rozhodnutím vést komunikaci dálničního typu historickým středem hlavního města Prahy a oddělil tak dominantu Národního muzea od prostoru Václavského náměstí.

Vláda České republiky a hlavní město Praha v součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem kultury ČR považují za svou povinnost vrátit Václavskému náměstí jeho původní charakter.

Článek II.

Vláda České republiky a hlavní město Praha v součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem kultury ČR považují současnou trasu Severojižní magistrály za zcela nevyhovující řešení jak z dopravního hlediska, tak pro záměr rekonstrukce a následný provoz Národního muzea, jakož i pro celkovou urbanistickou funkci Václavského náměstí.

Článek III.

Záměrem Ministerstva kultury ČR je vybudovat podzemní spojení Národního muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění. Tím vznikne kulturně a společensky významný a cenný komplex Národního muzea.

Tento projekt vytváří prostor k rekonstrukci Národního muzea. Zároveň však podmínka statického zajištění stavby vyžaduje obousměrné odklonění centrální části Severojižní magistrály.

Vláda České republiky a hlavní město Praha v součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem kultury ČR považují odklonění Severojižní magistrály v centru hlavního města Prahy do tunelu (za Národním muzeem) za jediné možné a správné řešení umožňující znovu spojit komplex Národního muzea s prostorem Václavského náměstí.

Článek IV.

Signatáři memoranda, vláda České republiky, hlavní město Praha, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo kultury ČR se dohodli na součinnosti při realizování projektů

- podzemního propojení Národního muzea a budovy bývalého Federálního shromáždění;

- opětovného spojení prostoru Národního muzea s prostorem Václavského náměstí;

- nové koncepce zklidnění Severojižní magistrály

a shodli se společně vytvořit a naplnit harmonogram koordinace výstavby jednotlivých stavebních celků včetně plánů financování.

Účastníci memoranda, vláda České republiky, hlavní město Praha, Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo kultury ČR, se dohodli společně postupovat na plnění jednotlivých článků memoranda s cílem naplnit ujednání stanovená v preambuli tohoto memoranda.