Manuál pro voliče: Na co si dát pozor a jak nenechat hlas propadnout

Místnosti pro krajské a senátní volby se otevřely. Voliči dnes mohou hlasovat až do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Druhé kolo senátních voleb se bude konat ve stejných časech v pátek 14. a v sobotu 15. října. V krajských volbách hlasující vybírají ze skoro z 12 tisíc zájemců, kteří se ucházejí o 675 zastupitelských křesel. Senátní hlasování proběhne jen na třetině území Česka. Vybírá se 27 nových členů horní komory z 233 kandidátů.

Hlasovat ve volbách můžou všichni oprávnění voliči, tedy občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb oslaví osmnácté narozeniny. Každý volič je buď zapsaný ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště, nebo ve zvláštním seznamu voličů. Ten evidují zastupitelské úřady.

Hlasovací lístky dostali lidé do poštovních schránek, o novou sadu je možné požádat i ve volební místnosti před samotnou volbou. Pro hlasování do krajů a do Senátu se přitom jedná o různé hlasovací lístky.

Hlasovací lístky pro volby do krajských zastupitelstev mají šedou barvu. Každá politická strana, hnutí nebo koalice má svůj hlasovací lístek, který je označený číslem a razítkem příslušného krajského úřadu. Dodané hlasovací lístky ale nemusí tvořit úplnou číselnou sadu, čísla se pro jednotlivé kandidující subjekty losují a v každém kraji se o podporu voličů nemusejí ucházet všichni z nich.

Od komise obdrží volič prázdnou úřední obálku, taktéž šedé barvy, opatřenou úředním razítkem. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do této obálky jeden hlasovací lístek politické strany, hnutí nebo koalice, které se rozhodl vyjádřit svou podporu.

Na hlasovacím lístku může na vybrané kandidátní listině ještě vyznačit kandidáty, kterým dává přednost. Zakroužkovat ale smí jen čtyři z nich.

Pokud zvýrazní více kandidátů, hlasovací lístek se počítá ve prospěch strany, hnutí nebo koalice jako celku a preferenční hlasy se neberou v potaz. 

Hlasovací lístky pro volby do Senátu mají žlutou barvu. Jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně a označeny číslem určeným losem a opatřeny razítkem pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Stejně jako v případě lístků do krajských voleb nemusí dodané lístky tvořit úplnou číselnou řadu. A to tehdy, když přihlášený kandidát nebyl do voleb nakonec registrován.

Při volbě do Senátu obdrží volič od komise obálku žluté barvy.  Do ní v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží jeden lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Při volbách do Senátu lístek volič nijak neupravuje.

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve svém volebním obvodu v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo. To proběhne v pátek 14. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 15. října od 8 do 14 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již lidé nedostanou do schránek, ale obdrží je přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro 2. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé.

Jak volit

Člověk, který se rozhodl jít k volbám, přijde do příslušné volební místnosti, kde se u volební komise prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič, který nehlasuje u své domovské okrskové volební komise, odevzdává také voličský průkaz. Komise jej přikládá ke stálému seznamu voličů. Dostane úřední obálku na vybraný hlasovací lístek. Pro volby do kraje šedou, do Senátu žlutou.

Po opuštění volební plenty vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky.

Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení je nepřípustné. S lidmi, kteří jsou tělesně nebo zrakově znevýhodnění nebo nemohou číst či psát, může hlasovací lístek vybrat a případně upravit jiný volič, ne však člen volební komise.

Na co si dát pozor

Vzhledem k tomu, že na třetině území se konají krajské volby společně s prvním kolem voleb senátních, je třeba nemíchat volební obálky. Ty jsou barevně odlišeny. Hlasovací lístky i úřední obálky voleb do krajů jsou shodně šedé barvy. Pro první kolo voleb do Senátu mají hlasovací lístky a úřední obálky barvu žlutou. Pokud bude hlasovací lístek pro volbu do kraje vložen do obálky voleb do Senátu nebo naopak, je neplatný.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasování mimo volební místnost. A to obecní úřad nebo v době konání voleb přímo okrskovou volební komisi. K nemocným nebo třeba starším lidem v tom případě vyšle okrsková volební komise dva své členy s přenosnou volební urnou, úředními obálkami a náhradními hlasovacími lístky.