Brněnští rektoři vydali společné prohlášení k reformě školství

Dosavadní jednání o reformě vysokých škol ukazují, že není dostatečná důvěra v akademické obci v pozitivní přínos připravovaných zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Je třeba ocenit veřejné zapojení studentů a akademických pracovníků do těchto jednání v situaci, kdy ve věcných záměrech obou zákonů nevidí jednoznačné záruky dalšího pozitivního rozvoje vysokých škol.

Je proto nezbytné vytvořit další prostor pro jednání o reformě a o obou věcných záměrech s představiteli vysokých škol a akademickými obcemi, a to zastavením legislativního projednávání věcných záměrů, a jednat o řešení, které bude pro akademickou obec akceptovatelné. Zákon o vysokých školách budou provádět z největší části samy vysoké školy, existence základního konsensu na jeho věcném záměru a důvěra v jeho pozitivní aplikaci jsou základním předpokladem úspěchu reformy vysokých škol.

Reforma vysokých škol je významný proces v rozvoji vysokého školství, musí se však jednat o reformu prospěšnou pro zvyšování kvality vysokých škol, která bude vysokými školami a jejich akademickou obcí přijata.

Brněnské univerzity jsou připraveny se účastnit jednání o změnách ve vysokém školství, které přinesou akademickému prostředí zvýšení kvality, otevřenost a efektivitu a budou respektovat svobodu vzdělávání, bádání a akademickou samosprávu vysokých škol.

Za brněnské veřejné univerzity:    

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno