Přelom v justici je tu: V platnost vstoupil „zákon inspirovaný životem“

Praha - Dnešním dnem nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který podstatným způsobem mění české soukromé právo. Ministerstvo spravedlnosti ho označuje za „zákon pro život, inspirovaný životem“. Obsáhlý kodex ponechává více prostoru pro dohodu stran. Změněnými pravidly se bude řídit například dědění, rodinné právo či uzavírání smluv. Kritici normě vyčítají rušení zaběhlých principů, které podle nich povede k nejistotě v právních vztazích. ČT24 se normě podrobně věnovala, kompletní souhrn všech článků naleznete zde.

Ideou nového zákoníku je to, že jednotlivec by měl mít co nejširší možnost uspořádat si soukromý život podle svého. Většina ustanovení kodexu se proto použije pouze tehdy, pokud strany neprojeví jinou vůli. Tuto vůli omezuje hledisko dobrých mravů, veřejného pořádku a postavení osob včetně práva na ochranu osobnosti.

Kodex nahradil normu z roku 1964, která byla mnohokrát novelizována. To zapříčinilo jeden z největších nedostatků starého zákoníku: roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech. Člověk tak při řešení své záležitosti musel sledovat nejen občanský zákoník, ale také například zákon o rodině, obchodní zákoník či další právní předpisy. Nový kodex úpravu sjednocuje, a to za cenu své obsáhlosti. Rozsah 3 081 paragrafů mu jeho odpůrci rovněž vyčítají, stejně jako údajně archaický jazyk.

Zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí - Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Úplné znění občanského zákoníku naleznete zde.

V obecné části především vymezuje jednotlivé pojmy, s nimiž text zákona následně pracuje. Část o rodinném právu v sobě zahrnuje dosavadní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. Část absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. Čtvrtá část o relativních majetkových právech je nejobsáhlejší a zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako odpovědnost za škodu. Poslední část se zabývá mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým kodexem zrušeny.

Mezi hlavní změny, které občanský zákoník přináší, patří třeba to, že soudy již člověka nebudou moci plně zbavit svéprávnosti. V závěti bude možné nově uvést podmínku, bez jejíhož splnění dědic nezíská dědictví. Osvojit půjde i zletilou osobu, zvíře už nebude v právním smyslu považováno za věc. Při určování náhrady za ublížení na zdraví či usmrcení již soudce nebude vycházet z pevně daných tabulek, ale z vlastní úvahy. Stavby se stanou součástí pozemku, na němž stojí.

Webové stránky ministerstva spravedlnosti, které se novému občanskému zákoníku věnují, najdete tady

Video Události o novém občanském zákoníku
video

Události o novém občanském zákoníku