Manuál voliče: Kdy volit, kde volit a co s sebou

Volební místnosti se letos otevřou v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. K volbám je nutné přijít s platným občanským průkazem nebo pasem, do obálky je možné vložit jen jeden hlasovací lístek. Na něm je možné zakroužkovat maximálně čtyři kandidáty vybraného politického uskupení. Hlasující letos mohou vybírat z 31 stran a hnutí a více než 7,5 tisíce kandidátů.

Co si vzít s sebou k volbám

Aby volič mohl vhodit hlasovací lístek do volební urny, a podpořit tak vybranou politickou stranu, musí se nejdříve prokázat platným dokladem totožnosti. Je proto nezbytné, aby si s sebou do volební místnosti přinesl svůj občanský průkaz nebo cestovní, diplomatický či služební pas České republiky.

Pokud chce člověk volit mimo okrsek, kde má trvalý pobyt, nesmí zapomenout také voličský průkaz, který předloží společně s dokladem totožnosti. To platí také pro ty, kteří plánují volit v zahraničí.

 • Osobně – není potřeba písemná žádost; žádat lze do 18. října.
 • V listinné podobě – písemná žádost musí být doručena nejpozději do 13. října, je třeba také úředně ověřený podpis žadatele.
 • V elektronické podobě – prostřednictvím datové schránky, žádost musí být taktéž doručena nejpozději do 13. října.

Dále by volič doma neměl zapomenout hlasovací lístky. Za jejich distribuci je zodpovědný starosta obce, který je musí rozeslat nejpozději tři dny před začátkem voleb. Doručené lístky si následně volič bere k hlasování.

Pokud by někdo zjistil, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, nebo že došlo k jejich ztrátě či poškození, může požádat o novou kompletní sadu přímo ve volební místnosti.

Může se stát, že v obálce nebudou lístky se všemi volebními čísly, ale nabídka bude přesto kompletní. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodala kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu.

Volební místnost

O místě, kde se budou volby konat, informuje občany starosta s nejméně patnáctidenním předstihem. Pokud je v obci více volebních okrsků, uvede starosta, které části obce kam náleží. V oznámení budou navíc vypsány adresy volebních místností a pověřený úřad zveřejní na internetových stránkách také telefonní spojení do každé volební místnosti svého obvodu.

obrázek
Zdroj: ČT24

Ve volebních místnostech budou na viditelném místě umístěny vzory hlasovacích lístků. Pokud by byl některý z kandidátů odvolán, nebo se vzdal kandidatury, bude zde tato informace rovněž k dispozici.

Hlasovací lístky

Pro každou politickou stranu, hnutí či koalici se tiskne hlasovací lístek samostatně. Na každém z nich jsou uvedeni lidé kandidující za dané politické seskupení. Volič může u preferované strany zakroužkovat pořadové číslo čtyř kandidátů, kterým chce dát ve volbách přednost. Jiné písemné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

obrázek
Zdroj: ČT24

Ve prospěch politického uskupení se počítají i lístky, na kterých byla jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Stejně tak pokud volič udělí přednostní hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se lístek ve prospěch politické strany či hnutí, k zakroužkovaným kandidátům se ale nepřihlédne.

 • ... není natisknut na předepsaném tiskopise.
 • ... je přetržený.
 • ... není vložen do úřední obálky.
 • ... pokud je do obálky vloženo více hlasovacích lístků.
 • Pokud jsou z lístku patrné potřebné údaje, nemá na jeho platnost vliv ani menší poškození nebo přeložení.

Průvodce hlasováním

Po vstupu do volební místnosti musí volič předložit volební komisi platný doklad totožnosti. Ten, kdo nehlasuje u své domovské okrskové volební komise, odevzdává komisi také voličský průkaz. Ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního či stálého seznamu voličů. Následně obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Lidé, kteří nehlasují v domovském okrsku, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, ve kterém se k volbám dostavili.

Pak volič musí vstoupit do místa určeného k úpravě hlasovacího lístku (za plentu). Tam vybere jeden lístek, na kterém může zakroužkovat vybrané kandidáty. Lístek následně vloží do úřední obálky. Pokud by do místa vyhrazeného pro úpravu hlasovacích lístků volič nešel, nebude mu umožněno hlasovat. Po opuštění odděleného prostoru volič vhodí obálku se svým hlasem do schránky před okrskovou volební komisí.

Volební urna
Zdroj: ČT24

Každý musí hlasovat osobně, žádné zastoupení není přípustné. Pokud by člověk nemohl kvůli tělesné vadě lístek sám upravit a vhodit do schránky, může mu s tím pomoci jiný volič, nesmí to však být zároveň člen volební komise.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o možnost hlasování mimo volební místnost. Ta v tom případě pošle – třeba k nemocným nebo starším lidem – dva své členy s přenosnou volební urnou, úředními obálkami a náhradními hlasovacími lístky. 

 • občan České republiky
 • člověk, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • ve druhém kole i člověk, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let

Hlasování ze zahraničí

Jestliže se volič bude v době voleb zdržovat v zahraničí, má možnost hlasovat na tamním zastupitelském úřadě. V tomto případě může postupovat dvěma způsoby – v závislosti na charakteru pobytu.

Při dlouhodobém pobytu je podmínkou podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky. Tyto žádosti musí být doručeny nebo předány příslušnému úřadu nejpozději 40 dnů před začátkem voleb. Letos tento den připadl na neděli 10. září.

Volič, který má místo bydliště mimo území ČR, musí svou písemnou žádost doložit doklady potvrzující jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být do zvláštního seznamu napsán. 

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí může člověk volit na voličský průkaz, který mu vydá obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště. Tam je obvykle zapsán na stálém seznamu voličů.

Všechny hlasy těch, kteří budou volit na zastupitelských úřadech v zahraničí, poputují letos volebním kandidátům ze Středočeského kraje. Ten vybrala volební komise losem.