Vznikla Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

Paříž - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vznikla 16. dubna 1948 jako ryze evropské uskupení pod názvem Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (OEEC). Úkolem OEEC bylo řídit Marshallův plán na obnovu Evropy po druhé světové válce. Ustavující sjezd OECD, která nahradila OEEC, se konal v Paříži v roce 1961. Posláním nové organizace, do které vstoupily i neevropské země, se stalo napomáhat hospodářskému růstu, harmonizovat rozvojovou pomoc, ale i potlačovat diskriminační praktiky.

Marshallův plán

Americký ministr zahraničí George Marshall vyhlásil svůj Program evropské obnovy v roce 1947. Ke koordinaci využití zdrojů byla vytvořena OEEC. Marshallův plán, jak se programu začalo říkat, se začal uskutečňovat roku 1948 a trval čtyři roky. Pomoc ve formě potravin, zboží a úvěrů Američané nabídli celé Evropě, včetně tehdejšího SSSR, Stalin ale program odmítl a zákaz spolupráce se týkal také východoevropských zemí, tedy i Československa.
 
Projekt, na který posléze přistoupilo 17 států, přinášel výhody oběma stranám. Na konci programu byla produkce v cílových zemích vyšší o 65 procent než na počátku pomoci, HDP na hlavu byl ve srovnání s předválečnou úrovní vyšší o deset procent. Program tak přinesl hospodářské výsledky, ale podle některých historiků byla primární motivace politická; plán měl zajistit, aby zbídačená západní Evropa nepadla do rukou Stalinovi. 
    
OECD

Smlouva o vytvoření OECD byla podepsána 14. prosince 1960 zástupci 20 zemí. Ustavující sjezd se konal v září 1961. V roce 2008 OECD sdružuje už 30 hospodářsky nejsilnějších států světa (také ČR), které vyprodukují dvě třetiny světové produkce. Odtud pochází pojmenování „klub bohatých“.
    
K prosazení svých cílů vypracovává organizace strategická a taktická doporučení a studie, které vládám členských zemí umožňují koordinovat hospodářskou i sociální politiku a regulovat nejen vzájemné vztahy, ale i vztahy k třetím zemím. Organizace spolupracuje s desítkami nečlenských zemí a řadou neziskových organizací.
 
Nejvyšším orgánem OECD je rada složená ze zástupců členských zemí. Práce organizace je soustředěna v asi 200 odborných výborech. Činnost je financována z příspěvků členských zemí, jejichž výše je určena vyspělostí ekonomiky dané země.