Přijata byla nová „socialistická“ Ústava ČSSR

Praha – Začátkem července roku 1960 prezident republiky a první tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný představil poslancům Národního shromáždění nový návrh „socialistické“ ústavy. Ústava Československé socialistické republiky (ČSSR), která mimo jiné zaváděla nový název republiky i nový státní znak, byla výrazem „vybudování socialismu“. Dokument byl poslanci Národního shromáždění přijat jednohlasně 11. července 1960. V dalších letech byl dokument několikrát novelizován, ale v podstatě platil až do rozpadu federace, tedy celých třicet dva let.

Socialismus v naší vlasti zvítězil

Nová ústavní listina byla navržena v dubnu 1960 na ústředním výboru komunistické strany. V té době platila v Československu ústava z roku 1948, která již odrážela státoprávní, politické, hospodářské a sociální změny po komunistickém převratu. Poslanci Národního shromáždění ji pak 11. července 1960 jednohlasně přijali.

V úvodním prohlášení dokumentu se konstatuje, že „socialismus v naší vlasti zvítězil“. V souladu s tím bylo k názvu státu přidáno slovo „socialistická“ a upraven byl také státní znak, kdy tradiční dvouocasý lev dostal místo zlaté koruny nad hlavu pěticípou červenou hvězdu. Vedle deklarace socialistického charakteru Československa byl do ústavy zařazen článek, že veškerou moc ve státě má pracující lid a vedoucí silou ve společnosti i ve státě je komunistická strana.

Další důležité body nové ústavy se týkaly hospodářství

Za ekonomický základ republiky byla prohlášena socialistická hospodářská soustava, v níž jsou výrobní prostředky zespolečenštěny a veškeré národní hospodářství je plánovitě řízeno. Společenské vlastnictví pak mělo dvě formy - státní a družstevní. Ústava sice garantovala základní občanské svobody, včetně svobody slova a tisku, zároveň ale v této souvislosti zmiňovala „soulad se zájmy pracujícího lidu“. Platnost těchto proklamací byla navíc v podstatě jen formální.

V tomto znění vydržela ústava osm let, než ji v roce 1968 výrazně změnil ústavní zákon o československé federaci. Unitární stát byl přeměněn ve federativní útvar dvou rovnoprávných národů a ČSSR nadále tvořily dvě suverénní republiky - Česká a Slovenská socialistická republika.

Podstatné úpravy v ústavě přišly až po listopadové revoluci

Podstatné úpravy prodělala ústava po listopadu 1989 a pádu komunistického režimu. Především byla zrušena vedoucí úloha KSČ, byly přijaty zákony vztahující se k volbám prezidenta, byl stanoven postup při nahrazování poslanců, kteří ztratili důvěru voličů, změněn název státu či zřízen Ústavní soud. Platnost ústavy skončila se zánikem Československa 31. prosince 1992.

Současná Ústava České republiky, přijatá 16. prosince 1992, je v historii české státnosti první ústavou, která byla přijata pro Českou republiku jako svrchovaný a samostatný stát. Spolu s ní tvoří hlavní součást ústavního pořádku i Listina základních práv a svobod.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/172/17105.jpg
  • Ústava České republiky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/858/85765.jpg