Montessori otvírá poprvé v Česku šestou třídu

Brno - První „šestá“ třída v České republice se v Montessori vzdělávacím programu otevře v jedné z brněnských základních škol. Přijme několik nových žáků, kteří jsou podle propagátorů výukové metody schopni samostatné i týmové práce, jsou podporováni svými rodiči v samostatném a tvořivém myšlení, jednání a vedeni k samostatnosti a odpovědnosti. Právě z těchto principů vzdělání „Montessori“ vychází.

„Zápis do 6. třídy proběhne 25. a 26. 4. 2012 od 15 do 17 hodin. Rodiče dětí by měli vědět, že Montessori pedagogika pohlíží na dítě s ohledem na jeho individuální stupeň vývoje, nezávisle na pohlaví a jeho sociálním původu, resp. kulturním nebo rodinném zázemí, a jako takové každé dítě respektuje. Na tomto základě může dítě rozvíjet své vědomé i podvědomé dovednosti a schopnosti,“ vysvětlila ředitelka základní školy Markéta Olbertová.

Montessori program má ve své filozofii zapsánu snahu pomáhat dítěti, jak se naučit samostatně jednat, myslet a samostatně chtít. Je to vzdělávání založené na svobodě dítěte, která je však spojena s odpovědností. Dítě není hodnoceno známkami, je vedeno tak, aby poznalo skutečnou hodnotu vzdělání a bylo zvídavé, chtělo poznávat stále něco nového. Získává přehled, zkušenosti a dokáže se samostatně rozhodovat a být odpovědné za své konání.

Video Dana Havlenová, maminka jednoho z dětí
video

Dana Havlenová, maminka jednoho z dětí

Základní školu na Gajdošově ulici v Brně, kde „škola Montessori“ vyučuje, podporuje brněnský magistrát i městská část. Na její podporu vzniklo občanské sdružení Škola Montessori, které pomáhá vzdělávacímu programu ve škole jak materiálně, tak finančně a organizačně. „Zda se bude škole dařit, se uvidí. Záleží na zájmu rodičů,“ uvedl židenický starosta Roman Vašina (ODS). Každopádně patří základní škola na Gajdošově ulici spolu s dalšími v Brně k dalším školám v Praze a Kladně.

A zájem rodičů zřejmě bude. Potvrdil to i jeden z otců. „Mám doma srovnání, starší syn totiž navštěvoval klasickou výuku na základní škole. Musím říct, že můj mladší syn má daleko lepší rozhled a obecné povědomí než ten starší. Takže výuku Montessori na vyšším stupni rozhodně vítám, protože se neutne jako dřív, když museli děti z prvního stupně na druhý stupeň klasické výuky,“ dodal Ivo Hrubý.

Děti v Montessori třídě
Zdroj: ČT Brno

Montessori přitom není jediným alternativním způsobem vzdělávání v Česku. Aktivně se zde učí například podle waldorfské a daltonské metody. Hodně škol pracuje také s doplňujícími metodami vzdělávání, které obsahují programy Začít spolu, Zdravá škola a Integrovaná tematická výuka, které vznikly v posledních desetiletích a často staví na zkušenostech reformních škol a na nových vědeckých poznatcích z psychologie.

Alternativní vzdělávací a doplňkové programy

Montessori škola
Zakladatelka Maria Montessori, „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Škola se řídí hesly jako svoboda a samostatnost, připravené prostředí, učitel jako součást podnětného prostředí (V ČR pouze mateřské a základní školy, v zahraničí i střední škola s Montessori maturitou).

Waldorfská škola
Zakladatel Rudolf Steiner, antroposofie, rozvoj člověka jako komplexní osobnosti, důraz na skupinovou spolupráci, epochy, rytmus – denní, týdenní, měsíční, slavnosti. U nás
mateřské školy, základní školy i střední školy (Praha, Semily, Příbram, Ostrava).

Daltonský plán
Autorkou programu je Helen Parkhurstová. Očividným znakem tohoto typu vzdělávání je rozdělení učeben podle předmětových okrsků, děti mají měsíční program pro každého žáka. Cíle: Samostatné získání vědomostí, individuální přístup k výuce, svoboda rozhodování, práce svým tempem, volná hodina – k procvičování problematické látky, učitel – je pomocník a rádce. (V Brně rozšířené školy s daltonskými prvky).

Jenský plán
Zakladatel Peter Petersen, Jádrem je skupina – volně vytvořená – ne třída, hlubší propojení vyučovacích předmětů. Důraz na pracovní vyučování. Volný pohyb žáků ve třídě. Hodnocení – formou charakteristiky. Rozvoj dětské osobnosti. Týdenní plán učiva.
Učitel – má organizovat a podněcovat činnost žáků. (V ČR jenské školy nejsou).

Freinetova škola
Zakladatel Célestin Freinet. Program pracuje s důrazem na individuální přístup k žákovi + sociální kontext. Dítě je centrem výchovy. Hesla: Individualizace + spolupráce; aktivnost, uspokojení přirozených potřeb žáků, mravní výchova + kázeň, dobrá organizace, radostná a tvůrčí atmosféra, tiskárna, spolupráce školy a rodiny, učitel je autorita. (V ČR Freinetovy školy nejsou).

Začít spolu
ISSA International Step by Step Assotiation, cílem je individualizace, prostředkem pak specifické rozdělení učebního prostředí.
 
Domácí vzdělávání zapojuje rodinu, rozvíjí techniky smysluplného učení, plánování a evaluace, profesionální rozvoj (pouze MŠ a ZŠ, V ČR začíná být populární).

Zdravá škola
V ČR je propagátorkou Miluše Havlínová pod hlavičkou Světové zdravotnická organizace. Navazuje na projekty zdravé město. Základem je uspokojování lidských potřeb tak, aby člověk ve výchovně vzdělávacím procesu necítil stres a psychické i fyzické nepohodlí (v ČR zdravé MŠ, ZŠ i SŠ).

Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Respektování individuálních stylů učení a typů inteligence, Třífázový výukový model – evokace – uvědomění si významu – reflexe. Řada originálních metod pro jednotlivé fáze výuky, učitel se posunuje do role partnera a rádce, učící se komunita (v ČR doplňkový program).

Angažované učení
„… jakýsi typ rozvíjejícího vyučování“. Vychází z přirozené potřeby žáka poznávat, což dělá dobrovolně a rád. Rozhodujícím aspektem není to, že žák získá velké množství informací, ale fakt, že žák chce sám další informace získávat (v ČR doplňkový program)