Antarktická expedice 2011 : Připravujeme stanici na zimní období

Brno - Počasí uplynulého týdne bylo velmi větrné, což se projevilo velkou akumulací ledových ker a tříště jak ve vodách průlivu Prince Gustava, tak na pobřeží v bezprostředním okolí stanice. Proto poslední dny na stanici Johanna Gregora Mendela byly ve znamení prací souvisejících s ukončením expediční sezóny a přípravou stanice na nadcházející zimní období – „zazimováním“, jak říkáme místním profesním žargonem. Devatenáctého února jsme ukončili provoz člunů, technici provedli revizi motorů a připravili čluny na uskladnění. Dnes jsme všechny tři čluny uložili přemístili z pobřeží z čáry přílivu do prostoru stanice a umístili je do technického kontejneru. Tím jsou čluny připraveny na zimní období a budou zprovozněny až v příští expediční sezóně.

Zároveň v uplynulém období probíhaly další technické práce, které postupně připravují stanici na zimní období. Šlo o průběžnou likvidaci spalitelného odpadu, který je za přísných pravidel spalován ve speciální vysokoteplotní peci (Golar TeamTech). Tato pec dokáže odpad spálit prakticky bezezbytku s minimální produkcí popelovin. Vysokoteplotní spalování nevytváří žádné odpadní plyny, které by představovaly zátěž pro prostředí. Během expediční sezóny byl rovněž prováděn servis dieselagregátů, především výměna motorového oleje a filtrů tak, aby funkce dieselagregátů byla optimální. V současné době probíhá poslední revize před ukončením sezóny. Rovněž jsou postupně odstavovány z provozu jednotlivé větrné elektrárny, uskutečňují se jejich technické kontroly a drobně opravy před jejich uskladněním na zimu.

Jednotlivé pracovní skupiny postupně dokončují svoje práce v terénu. S ohledem na blížící se termín ukončení expediční sezóny a odplutí z ostrova Jamese Rosse, se konají již pouze krátké jednodenní pěší pochody do okolí stanice. Jde především o poslední sběry vzorků a zálohování dat z automatických měřících zařízení (mikroklimatických stanic a systémů monitorujících prostředí v jezerech a dlouhodobých technických instalacích – komorách s otevřeným vrcholem). Zároveň v laboratořích na stanici J.G.Mendela probíhá intenzivní studium dosud shromážděných vzorků jezerní vody, nárostových společenstev řas a sinic, mechů lišejníků, fosilních hub. Některé vzorky jsou připravovány na transport do České republiky pro další detailní analýzy. Je třeba je vysušit, zabalit a připravit na převoz tak, aby nedošlo k jejich poškození a zároveň bylo zabráněno možné kontaminaci během transportu. 

I když je výskyt mořských savců v bezprostředním okolí stanice J.G. Mendela poměrně vzácný, poslední dny jsou onou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Během minulého týdne totiž „ožilo“ pobřeží bezprostředně před stanicí, neboť se stále častěji objevují jednotliví lachtani, kteří sem připlouvají a odpočívají těsně nad čarou přílivu. Často nám dělají společnost při úklidových pracích v areálu stanice.

Zdravíme všechny v České republice a ozveme se s krátkou zprávou ještě těsně před odplutím z ostrova Jamese Rosse, které je předběžně plánováno na některý z dnů koncem února.

Miloš Barták