KSČM k tématu Školství, sport, věda a mládež

Trváme na bezplatném vzdělání i na VŠ, zvýšení výdajů na školství, posílení jeho kvality i moderního vybavení (ICT), pomůcky a učebnice na školách zdarma.

Trváme na bezplatném vzdělání, rovném přístup k němu. Prosazujeme zvýšení podílu veřejných výdajů na veřejné vzdělávání (6 % HDP), zrušení poplatků za pobyt v MŠ, školní družině či klubu i za školní kroužky. Učebnice a základní pomůcky na ZŠ, SŠ a učilištích chceme pro děti zdarma. Prosazujeme bezplatné obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ. Chceme vysokou kvalitu – podporujeme investice do ICT na školách, zasíťování všech škol, vybavení tříd počítači, interaktivními tabulemi a další technikou, technické vybavení pro děti ze sociálně slabších rodin i po skončení pandemie.
Také sociální a prospěchová stipendia, navýšení kapacity ubytování na vysokoškolských kolejích, podporu technického, učňovského školství a malých a středních podnikatelů, kteří se podílejí na praktické přípravě učňů. Jde nám o podmínky pro celoživotní vzdělávání v prezenční i ve virtuální formě. Prosazujeme širokou dostupnost zájmové, kulturní a sportovní činnosti pro všechny generace, podporu základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže a podporu organizací aktivně pracujících s mládeží. Chceme zpřísnit postih za všechny formy psychické i fyzické šikany (včetně kyberšikany) na školách a učilištích.