KČ k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělávání má využívat vrozené snahy objevovat svět a nasávat znalosti a podpořit rozvoj morální inteligence, komunikačních dovedností a kritického myšlení.

Podporujeme zavádění prvků respektujících, že základní přirozeností dětí je objevovat svět a nasávat nové dovednosti a znalosti. Škola má podporou usměrňovat vrozenou snahu o zjišťování nového, nikoli tyto vrozené instinkty potlačovat.
Posilováním prvků vlastní aktivity napomůže při nalézání individuálních talentů, jejichž rozvoji pak bude věnována zvláštní péče.
Do úplného rozšíření principu vzdělávání „ve vlastní režii“ budeme prosazovat posílení výuky jazyků, rozvoje kritického myšlení a komunikace, a to na úkor předmětů, které vyžadují znalosti snadno dosažitelné.
Protože je dost rodin, v nichž se děti o morálních principech nedozvědí prakticky nic, budeme podporovat rozvoj morální inteligence ve školách.
Pro děti, jejichž mateřštinou není čeština, zavedeme přípravné třídy, aby nezaostávaly jen kvůli jazykové bariéře.
U maturit zavedeme hodnocení na spojité škále 0–100 bodů, čímž odpadne kategorie „propadnutí“. Bodové ohodnocení tak může být klíčem k dalšímu studiu nebo k uplatnění v zaměstnání. Maturitu bude možno opakovat.
Do vzdělávání zapojíme místní knihovny pro vzdělávání dospělých zejména v oblasti IT technologií, jazyků, rozvoje občanské gramotnosti a kritického myšlení.