DV 2016 k tématu Školství, sport, věda a mládež

Chceme zkvalitnění českého systému vzdělávání. Je třeba vyřešit systém financování a navýšit mzdové prostředky pro všechny typy škol 

V mateřských školách zrušit povinnou předškolní docházku. V základních školách zrušit plošnou, povinnou inkluzi. Podpora rozvoje tzv. měkkých dovednosti (soft skills). Větší intenzita výuky cizích jazyků. Větší napojení škol na praxi a zvýšení popularity technických oborů. Státní maturity jednotné – povinně český jazyk, cizí jazyk, matematika, u humanitních oborů možnost nahradit matematiku jiným předmětem. Ostatní předměty v kompetenci školy. Navýšit mzdové prostředky pro všechny typy škol, posílit nenárokové složky platu. Finální rozpočty škol projednávat na úrovni magistrátů – ředitel definuje specifické požadavky své školy. Financování vysokých škol vázat na potřebnost studijních programů (spojení s akreditací). Výzkumné instituce financovat bez ohledu na příslušnost k vysokým školám nebo Akademii věd (přitom dohlížet na kvalitu, dosažené výsledky a efektivitu).