Rada Evropy chválí Česko za zprůhlednění financování politických stran

Česká republika splnila devět ze třinácti doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Skupina ve své zprávě kladně hodnotí pokrok v oblasti transparentnosti financování politických stran, Česku naopak vyčítá nedostatečné zlepšení v boji proti korupci. V této oblasti nevidí odborníci Rady Evropy od vydání předchozí zprávy žádný pokrok.

Protikorupční skupina České republice doporučila, aby jednoznačně vyjasnila, že úplatkářství všech kategorií zaměstnanců ve veřejném sektoru je postižitelné. A to bez ohledu na to, zda jsou tito zaměstnanci schopni ovlivňovat konečné rozhodnutí – týká se to například zaměstnanců připravujících podkladové materiály, na jejichž základě později dochází k rozhodnutí.

Česká legislativa by měla podle skupiny GRECO mnohem jasněji vymezit, že pod definici úplatkářství a nepřímého úplatkářství spadají i zaměstnanci veřejného sektoru, kteří vykonávají tyto pomocné práce.

GRECO rovněž žádá Prahu, aby urychlila proces podpisu a ratifikace dodatkového protokolu k trestněprávní úmluvě o korupci.

obrázek
Zdroj: ČT24

Úřad kontrolující strany je krok správným směrem. Jeho přínos se ale zatím nedá hodnotit

Protikorupční skupina naopak přivítala, že byl v Česku přijat balíček novel zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, i když s významnou prodlevou. „Toto představuje významný úspěch, který směřuje k větší transparentnosti v oblasti financování politických stran v České republice,“ uvádí se ve zprávě.

GRECO vyzdvihuje zejména zvýšení transparentnosti bankovních účtů politických stran a zlepšení přístupu veřejnosti k výročním finančním zprávám stran a hnutí pomocí včasného online zveřejňování.

Jako další pozitivní krok GRECO vnímá vznik Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Přínos úřadu ale bude možno zhodnotit až v okamžiku jeho plné funkčnosti.

Dosud měl hospodaření politických stran na starosti sněmovní kontrolní výbor. Jeho pravomoci ale byly omezené prakticky jen na kontrolu každoroční finanční zprávy. To nyní bude spadat do hlavní agendy nového úřadu, který se ho ujme od dubna 2018. To je termín, do kterého strany zprávy za rok 2017 musí odevzdat.

Kromě kontrol stranického financování bude mít úřad na starosti také dohled nad financováním předvolebních kampaní a dodržováním limitů. Za provinění bude moci udělovat sankce až do dvou milionů korun.

GRECO v závěru dokumentu shrnuje, že současná úroveň plnění doporučení již není 'globálně neuspokojivá', a vyzývá ČR, aby do konce září předložila novou zprávu o plnění zbývajících doporučení.

Skupina GRECO nyní sdružuje 49 států. Zřídila ji Rada Evropy v roce 1999 za účelem monitorování států v oblasti dodržování antikorupčních standardů. Kromě států Rady Evropy jsou členem také Spojené státy americké a Bělorusko. Česká republika se stala členem v roce 2002.

„Pozitivní posun k větší kontrole stranického financování to je. Ale funkčnost a odvaha nového úřadu se pozná až během bitvy - při kampani sněmovních a prezidentských voleb,“ sdělil ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka.

Podle zástupce platformy Rekonstrukce státu Nikoly Hořejše představují nová pravidla financování volebních kampaní v Česku skutečný pokrok. Již nyní se ale podle něj snaží politici kontrolu podkopat. Jako příklad uvedl právě úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, který podle Hořejše obsazují i nekompetentní spojenci politiků.