Město Vailankanni je Lurdami Indie. Vánoce slaví v zemi desítky milionů věřících

Vailankanni neboli „Lurdy Indie“ je desetitisícové město na pobřeží Bengálského zálivu. Legendy praví, že v místě došlo k několika mariánským zjevením. Když v roce 2004 zasáhla oblast tsunami, ušetřila uvnitř novogotické baziliky dva tisíce účastníků mše, i přesto, že smetla domy, hotely a celé blízké okolí katedrály. Česká fotografka a cestovatelka Kamila Berndorffová dokumentuje život v Indii dvacet let a ve Vailankanni strávila vánoční svátky. Dokumentaristka uvedla, že „v současnosti je Vailankanni nejvýznamnějším katolickým poutním místem v zemi. Ročně ho navštíví kolem 20 milionů věřících“.

Křesťanství v Indii

Hlavním náboženstvím obyvatel žijících na indickém subkontinentu je hinduismus. Dle poněkud nepřesných statistik se jedná o osmdesátiprocentní většinu. Další silnou religiozní skupinou jsou muslimové se zhruba 14 procenty populace a zbývající část Indů se dělí na křesťany, buddhisty, sikhy, džinisty a další méně početná náboženství.

Křesťanská menšina čítá na území Indie kolem 25 milionů věřících. Jsou oblasti, kde tvoří procento křesťanů významný, dokonce i většinový podíl věřících. Jedná se o řídce osídlené chudé horské státy severovýchodního výběžku. Historie počátku křesťanství na území Indie ale jasně ukazuje na jih, do svazových států Kerala a Tamil Nadu, kde žijí více než dvě pětiny všech indických křesťanů.

Legenda praví

Dle legendy, která se vypráví mezi starými keralskými křesťany, je zakladatelem samotný učedník Krista, apoštol svatý Tomáš, který údajně přišel do Indie v roce 52 a zemřel mučednickou smrtí na východním pobřeží, v místech, kde nyní leží město Chennai /Madras/ a kde by měly být uloženy i jeho ostatky.

Skutečný původ křesťanství v Indii ale zůstává nejasný a badateli nedoložený. Evropští cestovatelé, kteří navštívili tyto končiny v 6. století, již tehdy zaznamenali existenci křesťanů. Liturgickým jazykem ale byla až do 16. století syrština, což by ukazovalo na teorii odlišnou, a to že kult svatého Tomáše přivezli do Indie syrští přistěhovalci.

Ve 13. století kupec Marco Polo a později i Vasco de Gama potvrzují působení misionářů na jihu Indie. V 16. století ovládají oblast Portugalci a zakládají přístav Góa, který se na několik příštích století stává hlavním centrem portugalských provincií.

S příchodem františkánů začíná i konverze. Většina konvertitů pocházela z nízkých hinduistických kast a s příklonem ke křesťanství doufala ve změnu společenského postavení. Brzy ale dochází k řadě rozporů z důvodů nedodržování přísných nařízení inkvizice. Řada konvertitů si totiž těžko zvyká a stále dodržuje původní „barbarské“ zvyky hinduistů.

Příchod Britů a kastovní politika

V 17. a 18. století je patrný vliv dalších mocností – Britů, Holanďanů, Francouzů, objevuje se protestantismus a vznikají nové misie, překlady liturgických textů do řady indických jazyků a také první překlad bible do tamilštiny. Během 19. století katolické misie expandovaly po celém indickém území a vybudovaly si zde silné zázemí. Výjimkou ale zůstává severozápadní část země, která je vůči křesťanům téměř imunní a kde se výrazně lépe daří islámu.

Britský kolonialismus se v leckterých oblastech života zasadil o modernizaci Indie. S tím souvisí i rozvoj školství, které se pochopitelně opíralo o vliv působících misionářů. V touze uniknout společenské stigmatizaci dochází k masové konverzi nejnižší hinduistické kasty dalitů (nedotýkatelných).

Ze stejných důvodů konvertují i příslušníci původních předarijských kmenů v severovýchodní Indii. Hromadné konverze nízkých kast pokračují až do dvacátých let 20. století.

Další etapa indických dějin ale již christianizaci nepřeje. Vzrůst nacionalismu a odporu vůči britské nadvládě přestává přinášet konvertitům ve společnosti výhody. Po odchodu Britů dochází k řadě střetů mezi ortodoxními hinduisty, muslimy a křesťany. Indická ústava zaručuje svobodu náboženského vyznání a deklaruje sekulární stát, ale nálady jsou ovlivňovány vládními stranami, které se často populisticky hlásí k nacionalismu.

Problémem se stala pro chudé křesťany politika pozitivní diskriminace zaručující různé výhody. Ta se týká například bezplatného školství a práva na zaměstnání ve státní správě nízkým kastám. Křesťané, kteří se kdysi tak rádi zbavovali stigmatizace poslední kasty, do těchto antidiskriminačních skupin už nepatří a na rezervační kvóty tak nemají nárok.

Ranní hvězda

Vailankanni se nachází poblíž Nagapattinamu ve státě Tamil Nadu. Novogotická bazilika je jedním z míst, které křesťanští Indové navštěvují celoročně. Během vánočních svátků ale intenzita duchovních výprav do chrámu zasvěceného Panně Marii sílí. Svatostánek má tři sály a je kopií svatyně ve francouzských Lurdech, uvnitř je však zakázáno pořizovat záběry.

Před pěti lety byla dokončena ve Vailankanni moderní katedrála Ranní hvězda, která pojme deset tisíc věřících a mše promítané na plátnech před kostelem se může zúčastnit dalších třicet tisíc poutníků. V současnosti je Vailankanni nejvýznamnějším katolickým poutním místem v Indii.