Přednáška na webu: Novinky v občanském právu

Záběr celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově je široký, od lékařství přes dějiny až po sport. Tématem příspěvku z 2. června byla rekodifikace občanského práva. Přednášku jste mohli sledovat v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.

ZÁZNAM přednášky (zdroj: ČT24)

Anotace: Přednáška je zaměřena na úpravu občanského práva účinnou od 1. ledna 2014. Nová občanskoprávní kodifikace se cíleně rozchází s předchozí právní úpravou: klade důraz na svobodný rozvoj jedince a jeho ochranu, zdůrazňuje jeho autonomii v oblasti vlastnické, závazkové i testamentární. Proto je úprava převážně dispozitivní, tj. umožňuje, aby si občané nastavili potřebná pravidla sami, za předpokladu, že nebudou v rozporu se zákonem, s dobrými mravy a s veřejným pořádkem. Významným znakem občanského práva je i jím poskytovaná ochrana slabší smluvní straně. Základní instituty občanského práva tvoří rodina, vlastnictví a smlouva. V přednášce jsou konkrétněji vysvětleny i některé praktické otázky, jako například význam superficiální zásady, právo stavby, sousedské právo, dědické tituly aj.

O přednášejícím: prof. JUDr. JAN DVOŘÁK, CSc., (*1950) absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou i jednoroční studium na právnické fakultě ve francouzském Orléansu. Akademická kariéra na PF UK: asistent, odborný asistent, docent, profesor občanského práva (od roku 2003), v současné době vedoucí katedry občanského práva a také proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení. Je členem redakčních rad v časopisech Právník, Bulletin advokacie, Ad Notam. Dále je členem Legislativní rady vlády. Je autorem či spoluautorem řady učebnic, komentářů a vědeckých článků.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu:

Vydáno pod