Lidová kultura – Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska je na světě

Praha – Ojedinělé encyklopedické dílo, které právě vychází, se připravovalo od 90. let 20. století při Etnologickém ústavu AV ČR v Praze a Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně. Publikace je dílem komplexním, spojujícím vše podstatné z oblasti tradiční kultury. Hesla nejsou pouhými definicemi jevů, ale jejich rozvinutým výkladem, který má někdy rozměr samostatné studie. Součástí hesel jsou odkazy na

První svazek obsahuje životopisné a badatelské medailony předních osobností našeho národopisu, dva svazky věcné části zahrnují jak široké tematické komplexy z oboru teorie, metodologie a dějin oboru, tak hesla věnovaná samotným jevům, artefaktům, skladbám atd.

Zvláště cenná jsou hesla charakterizující národopisné regiony a jejich typické kulturní projevy, značný prostor je věnován hmotné kultuře, lidovému výtvarnému umění, folkloru a folkloristice, slovesné kultuře, lidovému divadlu a duchovní kultuře. Čtenář se dozví vše podstatné o výročních svátcích, zvycích a obyčejích, o rodinných obřadech, o slavnostech.

Dílo poprvé poskytuje ucelený obraz o nástrojích lidové hudby, lidových tancích, pohádkách, pověstech, pohádkových bytostech, o jevech a tématech lidové výtvarné kultury, o světcích a jejich atributech, o lidovém stavitelství, typech lidového domu a jeho jednotlivých prvcích, o zemědělství a zemědělském nářadí, o řemeslech, zvycích a obyčejích vázaných na bohatou obřadnost církevních svátků, o lidové stravě, krojích a odívání vůbec. V publikaci je brán zřetel i na lidovou kulturu národnostních menšin, zejména na kulturu německou, po staletí s naším etnikem těsně spjatou.

Encyklopedie je vybavena jmenným, zeměpisným a zejména věcným rejstříkem, který umožňuje dohledání dalších pojmů nebo dílčích tematických okruhů. Barevné i černobílé fotografie zachycují unikátní, dnes mnohdy již zaniklé dokumenty lidové kultury. Texty hesel byly vytvořeny předními odborníky v národopisu a příbuzných oborech (hlavní redaktoři Richard Jeřábek, Stanislav Brouček, vědecký tajemník Lubomír Tyllner). Dílo patří i v evropském měřítku k nejpodrobnějším a nejrozsáhlejším encyklopediím v oboru lidové kultury.