Uplatnění výdajů: Paušály versus daňová evidence

Praha – Podnikání není perpetuum mobile. Podnikatel nejprve musí vynaložit nějaké výdaje, aby posléze mohl generovat příjmy. I výdaje jsou pak důležité z hlediska daní. Podnikateli totiž mohou snížit daňový základ. Nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů podnikatele je použití tzv. paušálů. Jde o uplatnění výdajů procentem z příjmů. Podnikatel eviduje jen své příjmy, majetek a závazky. Procentní sazby pro uplatnění výdajů jsou dosud poměrně příznivě nastaveny. Pro uplatnění nákladů ale můžeme sáhnout také po daňové evidenci. Ta nám umožní uplatnit například i náklady, které jsme museli uskutečnit ještě před zahájením vlastního podnikání.

Vysoké procento podnikatelů v dnešní době sahá při uplatňování výdajů po paušálech. Výše paušálů závisí na druhu příjmů. Výdaje ve výši 80 procent z příjmů platí pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství a pro řemeslné živnosti. Ostatní živnosti použijí sazbu 60 procent. Sazba 40 procent je určená pro příjmy z jiného podnikání, např. ze svobodných povolání, z příjmů z autorských práv a z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (znalci, tlumočníci, lékaři, advokáti, sportovci, spisovatelé, přispěvatelé článků do novin…). K příjmům z pronájmu je pak možné uplatnit výdaje ve výši 30 procent z příjmů. V takto stanovených paušálech jsou již zahrnuty všechny výdaje podnikatele.

Zda podnikatel za uplynulý rok uplatní výdaje procentem z příjmů nebo ve skutečné, prokázané výši, záleží na výhodnosti toho kterého způsobu. V případě přechodu na výdaje paušálem je ovšem nutné za předchozí období dodanit pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31. prosinci. Jestliže žádné pohledávky, závazky a zásoby podnikatel neměl, nebrání nic v uplatnění výdajů procentem z příjmů.

Paušály nejde využít vždy

Pro využití paušálů nicméně existují určitá omezení. Paušální výdaje nemohou uplatnit spoluvlastníci majetku, jejichž příjmy a výdaje jsou rozděleny jinak než podle spoluvlastnických podílů a také účastníci sdružení bez právní subjektivity, kteří nemají příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem.

A dále paušální výdaj při použití vozidla nemohou uplatnit členové sdružení bez právní subjektivity, pokud vozidlo používá i jiný člen sdružení. Pak použijí skutečné výdaje (pohonné hmoty, servis, odpisy, pojištění…). Výše uvedení musí vést daňovou evidenci.

Daňová evidence

Podnikatel eviduje své příjmy, výdaje, majetek a závazky. Důležité je posouzení výdajů, zda jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňově uznatelné, §24 zákona o daních z příjmů) nebo daňově neuznatelné (§25 zákona o daních z příjmů).

Příklady daňově uznatelných výdajů

 • Nákup materiálu, zboží
 • Mzdy a pojistné placené za zaměstnance
 • Provozní náklady
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • Nájemné
 • Bankovní poplatky
 • Úroky z úvěru
 • Výdaje na použití motorového vozidla (základní náhrada + náhrada PHM; skutečné – prokázané výdaje; paušální výdaje; viz dřívější příspěvek)
 • Silniční daň (celá, i při částečném používání vozidla pro soukromé účely)

Příklady daňově neuznatelných výdajů

 • Výdaje na reprezentaci
 • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
 • Sociální a zdravotní pojištění podnikatele
 • Pokuty a penále (kromě smluvních)
 • Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • Osobní spotřeba podnikatele
 • Platba daně z příjmů, DPH

Uplatnit lze i některé výdaje vzniklé před začátkem podnikání

Jako daňový výdaj může podnikatel uplatnit i doložitelné výdaje, které uskutečnil před začátkem podnikání (kalendářní rok před rokem zahájení). Jde především o zásoby, ale i jiné výdaje, spojené se zahájením činnosti.