Nejvyšší kontrolní úřad si posvítil na hospodaření České obchodní inspekce

Praha - Česká obchodní inspekce (ČOI) při zadávání některých veřejných zakázek nepostupovala podle zákona a navíc si zbytečně najímala právníky na vymáhání pohledávek, které mohla zvládnout vlastními silami. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který kontroloval hospodaření ČOI v letech 2008 až 2010. Závěrečnou zprávu dnes úřad zveřejnil na svých internetových stránkách. Inspekce měla prý také nesrovnalosti v evidenci majetku a pohledávek z uložených pokut.

„ČOI nepostupovala při plnění úkolů určených zákonem nejhospodárnějším způsobem, když v procesu zadávání veřejných zakázek nevytvářela podmínky a předpoklady pro hospodárné čerpání peněžních prostředků státního rozpočtu,“ uvádí NKÚ.

Zakázky

Například v roce 2008 ČOI vyhlásila veřejnou zakázku na provedení účetního auditu, za který zaplatila 1,8 milionu korun. Hodnotící komise ale nedoporučila uzavřít smlouvu s žádným z uchazečů o tuto zakázku, protože nesplnili zadávací podmínky. ČOI přesto bez řádného zdůvodnění rozhodla o přidělení této zakázky jednomu ze zájemců.

NKÚ ve zprávě kritizuje také výběr externích poskytovatelů právních služeb na vymáhání pohledávek v letech 2008 až 2010, jelikož v tomto období měla inspekce vlastní právní útvar, který měl vymáhání pohledávek v popisu práce.

Pohledávky

Kontrola odhalila nepořádek i v evidenci pohledávek z udělených pokut, které si ČOI v rámci dělené správy předávala s celními úřady. „Byla zjištěna existence pohledávek z titulu pokut uložených ČOI, které nebyly po dobu devíti až 22 měsíců evidovány ani ČOI ani příslušnými celními úřady, a nebyly tak činěny úkony k jejich vymožení,“ upozorňuje NKÚ.

U pěti pohledávek v hodnotě 225 671 korun ČOI podle NKÚ neprokázala, že průběžně sledovala, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, aby tato práva státu nebyla promlčena. „V případě vymáhání sedmi pohledávek v hodnotě 199 212 korun nečinila ČOI žádné úkony směřující k vymožení pohledávek po dobu 20 měsíců a delší,“ uvádí ve zprávě kontroloři.

Mluvčí ČOI Miloslava Fléglová tvrdí, že nové vedení inspekce vzalo nález NKÚ za roky 2008 až 2010 na vědomí a řadu nedostatků už loni odstranilo.

„Po svém pověření vedením inspekce v závěru roku 2010 a obeznámením se se situací jsem vypověděl neefektivní externí smlouvy na poskytování právních služeb, vymáhání pohledávek a další externí služby. Zejména ty, jejichž poskytování mohla zajistit a dříve zajišťovala ČOI svými kapacitami,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek.

ČOI je kontrolním orgánem státní správy a podléhá ministerstvu průmyslu a obchodu. Kontroluje právnické a fyzické osoby, které prodávají či dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh. Zároveň monitoruje dodržování zákona v poskytování služeb.