Chybí vám odpracované roky? Nárok na důchod si můžete zaplatit

Praha – Chcete dostat starobní důchod? Pak musíte splnit dvě podmínky – dosáhnout stanované věkové hranice pro odchod do penze a splnit požadovanou dobu pojištění. Co ale dělat v případě, že jsme dosáhli věkové hranice, ale neodpracovali potřebný počet let? Na otázky portálu ČT24 odpovídala Renáta Provazníková z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.

Moje manželka v roce 2016 dosáhne důchodového věku, nemá však odpracovaných potřebných 32 let. Byla totiž v domácnosti a podílela se na péči o dvě osoby blízké, které měly průkaz ZTP/P, chtěla by si chybějící roky na pojištění doplatit. Šlo by to v tomto případě? ptá se čtenář Poradny portálu ČT24.

RP: Ano, je to přesně tak. Do doby potřebné pro získání nároku na starobní důchod i pro jeho výši se kromě skutečně odpracované doby započítávají také některé náhradní doby pojištění, mimo jiné doba péče o dítě ve věku do čtyř let či doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče. O účasti na důchodovém pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení na základě podaného návrhu.

Ale co když přeci jen odpracované roky na důchod nestačí? Je řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění?

RP: Dobrovolné důchodové pojištění je určitým způsobem řešení. I tento institut má ale svá omezení a zákonné limity. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná z důvodů stanovených zákonem nebo i bez uvedení důvodu, v takovém případě ale v délce nejvýše 15 let.

Své mantinely má pak i zpětné doplacení pojištění. Uhradit ho lze nejvýše za dobu jednoho roku bezprostředně předcházející podání přihlášky k tomuto pojištění. Rozhodně tedy nelze doplatit období, po které byla žena před dvaceti lety několik let v domácnosti.

Ilustrační foto
Zdroj: Petr Švancara/ČTK

Kdy se tedy vyplatí dobrovolné důchodové pojištění a jak se k němu přihlásit?

RP: Dobrovolné důchodové pojištění je řešením například v situaci, kdy člověku chybí do splnění podmínky potřebné doby pojištění pro starobní důchod jeden rok – pokud nepracuje ani není veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, může se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění a chybějící rok tímto způsobem získat.

Také je možné využít dobrovolné důchodové pojištění v situaci, kdy lidé po určitou dobu pracují ve státě, se kterým ČR nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, a oni chtějí, aby se jim toto období hodnotilo pro nárok na český důchod. Dobrovolné důchodové pojištění lze využít i v případech, kdy lidé pobírají invalidní důchod prvního nebo druhého stupně a při jeho pobírání nevykonávají výdělečnou činnost ani nejsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, aby jim tato doba v budoucnu nechyběla pro splnění podmínky pro nárok na starobní důchod. Náhradní dobou pojištění je totiž jen pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

Máte další otázky pracovního práva? Zajímají vás jiná témata týkající se například ochrany spotřebitele, nároku na sociální dávky, daní nebo světa financí? Své dotazy a náměty nám posílejte do Poradny.

Jak se k dobrovolnému pojištění přihlásit a s jak velkými částkami musí poplatník počítat?

RP: Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na okresní správě sociálního zabezpečení  podle místa trvalého pobytu občana. Minimální měsíční pojistné hrazené v roce 2014 činí 1 817 Kč, což je 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2014.

Na důchod je dobré myslet předem. Jednou za rok máte možnost požádat ČSSZ o informativní osobní list důchodového pojištění – ten obsahuje přehled dob důchodového pojištění, tedy odpracovaných let, případně náhradních dob pojištění (například dobu vedení v evidenci úřadu práce). Pomůže zjistit případné nesrovnalosti v evidovaných dobách pojištění v dostatečném předstihu před nárokem na důchod.

Důležité informace najdete v Příručce budoucího důchodce v roce 2014. Ta je ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení.

Vydáno pod