Brusel zjednoduší podpory farmářů v nepříznivých oblastech

Brusel - Evropská komise chystá změny pro vyplácení podpor zemědělcům v takzvaných méně příznivých oblastech, tedy oblastech s horšími klimatickými podmínkami. Plánuje zredukovat počet kritérií, na základě kterých se rozhoduje, zdali příslušný farmář v méně příznivé oblasti má nárok na podporu, či ne. Jinými slovy zdali je zkoumaná krajina dostatečně nepříznivá, či nikoli. V současnosti je používáno více než 100 kritérií, která se navíc v každém státě liší. Komise tedy navrhuje nově pouhých osm hledisek, jež by se měla stát základem budoucího hodnocení, které začne platit v roce 2014.

„Vymezení oblastí s přírodním znevýhodněním pro zemědělství je třeba racionalizovat a podporu lépe zaměřit. Je v zájmu zemědělců i nás všech, aby tyto oblasti byly dále obhospodařovány a zabránilo se environmentálním škodám,“ řekla dnes novinářům Mariann Fischerová-Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova.

Případné změny, o něž usiluje i české předsednictví Evropské unie, se významně dotknou i českých zemědělců. Zemědělsky méně příznivé regiony totiž představují zhruba polovinu území ČR. Jde například o horské a podhorské oblasti či regiony s ekologickými omezeními, jako jsou území Natury 2000 nebo zóny národních parků a chráněných krajinných oblastí.

Na podporu rolníků, kteří v zemědělsky méně příznivých oblastech hospodaří, jdou ročně téměř tři miliardy korun. Stát přitom finanční prostředky bere zejména z Programu rozvoje venkova, který z 80 procent financuje Evropská unie.

Nová kritéria posuzování nepříznivých oblastí:

Klima, nízké teploty

- vegetační doba je kratší než 180 dní s teplotami vyššími než 5 stupňů Celsia.

Tepelná únava, stres

- jedna nebo více časových period, trvajících nejméně deset po sobě následujících dnů ve vegetačním období, kdy teploty jsou vyšší než +35 stupňů Celsia

Půda, odvodňování

- špatně odvodnitelná půda, močálovitá půda, která přetrvává významné časové období

Složení (textura) půdy a její kamenitost

- více než 15 % povrchu půdy je rozpraskaný, písčitý, hodně jílovitý, blátivý nebo zanesený prachem, písky či balvany

Obdělávaná hloubka půdy

- méně než 30 cm povrchu půdy leží na skále nebo na tvrdém povrchu, popřípadě je půda tvrdá jako kámen

Chemické vlastnosti půdy

- vysoká salinita, tedy více než 4 dS/m, proměnlivý obsah sodíku - více než 6ESP, nebo více než 15 % sádrovce 

Půda a klima

- vyváženost vlhkosti půdy - méně než 90 dnů v rámci vegetačního období, kdy prší nebo je půda vlhká a přesahuje v ní obsah vody 50 %, potenciální možnosti jejího vypaření - evapotranspirace

Sklon terénu

- více než 15% sklon porovnání s polohopisnou vzdáleností

Vydáno pod